Oficjalny portal Miasta i Gminy Dąbrowa Tarnowska
Szukaj
Close this search box.

Statut Gminy

Statut Gminy Dąbrowa Tarnowska

Rozdział 1.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Wspólnotę samorządową Gminy Dąbrowa Tarnowska stanowią jej mieszkańcy.
§ 2. Gmina Dąbrowa Tarnowska posiada osobowość prawną i wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.
§ 3. Samodzielność Gminy Dąbrowa Tarnowska podlega ochronie sądowej.
§ 4. Gmina Dąbrowa Tarnowska obejmuje obszar o powierzchni 115,91 km2. Granice Gminy określone są na mapie stanowiącej załącznik Nr 1 do Statutu.
§ 5. Herbem Gminy Dąbrowa Tarnowska jest tarcza z czarnym równoramiennym krzyżem na czerwonym tle. Wizerunek herbu zawiera załącznik Nr 2 do Statutu.
§ 6. Siedzibą organów Gminy jest Miasto Dąbrowa Tarnowska.
§ 7. Ilekroć w statucie jest mowa o:

 1. Gminie – należy przez to rozumieć wspólnotę samorządową mieszkańców miasta Dąbrowa Tarnowska oraz terytorium Gminy Dąbrowa Tarnowska,
 2. Radzie – należy przez to rozumieć Radę Miejską w Dąbrowie Tarnowskiej,
 3. Przewodniczącym Rady – należy przez to rozumieć Przewodniczącego Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej,
 4. Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej,
 5. jednostce pomocniczej – należy przez to rozumieć sołectwa wchodzące w skład wspólnoty mieszkańców Gminy Dąbrowa Tarnowska oraz osiedla w mieście Dąbrowa Tarnowska,
 6. Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej,
 7. Regulaminie Rady – należy przez to rozumieć Regulamin Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej,
 8. ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.)

2. ZAKRES DZIAŁANIA I ZADANIA GMINY

§ 8. Do zakresu działania Gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.
§ 9. Podstawowym zadaniem Gminy jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb jej mieszkańców. Gmina spełnia ten obowiązek przez swoje organy, realizując zadania własne oraz zadania zlecone, bądź przekazane w drodze porozumienia z zakresu administracji rządowej lub samorządowej.
§ 10. Do zadań własnych Gminy Dąbrowa Tarnowska należą w szczególności sprawy:

 1. ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,
 2. gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
 3. wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,
 4. lokalnego transportu zbiorowego,
 5. ochrony zdrowia,
 6. pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,
 7. gminnego budownictwa mieszkaniowego,
 8. edukacji publicznej,
 9. kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
 10. kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
 11. targowisk i hal targowych,
 12. zieleni gminnej i zadrzewień,
 13. cmentarzy gminnych,
 14. porządku publicznego, bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego,
 15. utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
 16. polityki prorodzinnej w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej,
 17. wspierania i upowszechniania idei samorządowej w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów aktywności obywatelskich,
 18. promocji Gminy,
 19. współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
 20. współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

§ 11.

 1. Gmina realizuje, nałożone ustawami, zadania z zakresu przygotowania i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendów.
 2. Wykonywanie zadań publicznych może być realizowane w drodze współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego.
 3. Gmina może udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej związkom międzygminnym oraz stowarzyszeniom jednostek samorządu terytorialnego, bądź innym jednostkom samorządu terytorialnego, a także tę pomoc przyjmować.
 4. Zadania zlecone ustawowe i przejęte w drodze porozumienia Gmina wykonuje po zapewnieniu środków finansowych przez administrację rządową lub samorządową.
 5. Gmina podejmuje działania na rzecz wspierania i upowszechniania idei samorządowej wśród mieszkańców Gminy, w tym zwłaszcza wśród młodzieży.
 6. Gmina może wykonywać zadania z zakresu właściwości powiatu oraz zadania z zakresu właściwości województwa na podstawie porozumień z tymi jednostkami samorządu terytorialnego.
 7. Spory majątkowe wynikłe z porozumień, o których mowa w ust. 4 i 6 rozpatruje sąd powszechny.

Rozdział 2.

WŁADZE GMINY

1. Wybory, referendum

§ 12.

 1. Mieszkańcy Gminy podejmują rozstrzygnięcia w głosowaniu powszechnym (poprzez wybory i referendum) lub za pośrednictwem organów Gminy.
 2. Zasady i tryb przeprowadzenia wyborów do Rady określa odrębna ustawa.
 3. W sprawach samoopodatkowania mieszkańców na cele publiczne rozstrzyga się wyłącznie w drodze referendum gminnego.
 4. Referendum może być przeprowadzone w każdej innej sprawie ważnej dla Gminy.
 5. Tryb przeprowadzania referendum regulują przepisy odrębnej ustawy.
 6. Poza sprawami przewidzianymi ustawą, w innych ważnych dla Gminy sprawach, mogą być przeprowadzane na jej terytorium konsultacje z mieszkańcami Gminy, których zasady i tryb określa Rada w formie uchwały. Szczególną formą konsultacji społecznych może być budżet obywatelski. W przypadku jego wprowadzenia Rada określa w drodze uchwały wymagania jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego.

2. Organy Gminy

§ 13.

Organami Gminy są:

 1. Rada Miejska,
 2. Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej.

3. Jawność działania organów Gminy

§ 14.

 1. Działalność organów Gminy jest jawna. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw.
 2. Jawność działania organów Gminy obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje Rady i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do uzyskiwania informacji wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów Gminy i komisji Rady Miejskiej.
 3. Mieszkańcy Gminy mają prawo do obecności i zajmowania na sali „miejsc dla publiczności”.
 4. Ograniczenie dostępu do posiedzeń Rady i komisji z przyczyn lokalowych lub technicznych nie może prowadzić do selektywnego zapewnienia dostępu osobom wybranym według swobodnego uznania.

§ 15.

 1. Każda informacja publiczna jest jawna i dostępna z wyłączeniem:
  1. informacji niejawnych w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t. jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 412 z późn. zm.),
  2. informacji w zakresie objętym ochroną zbiorów danych osobowych,
  3. informacji mogących naruszać tajemnicę przedsiębiorstw,
  4. spraw załatwianych w drodze indywidualnych decyzji administracyjnych.
 2. Wyłączenie, o którym mowa w ust. 1 pkt. 3 nie ma zastosowania do informacji o osobach pełniących funkcje publiczne w zakresie warunków ich pracy i płacy lub mających związek z pełnieniem funkcji.

§ 16. Szczegółowy zakres informacji publicznej oraz zasady dostępu do dokumentów stanowiących informację publiczną określa ustawa o dostępie do informacji publicznej.

§ 17. Udostępnianie informacji następuje w drodze:

 1. ogłaszania dokumentów poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego i na stronie internetowej,
 2. udostępniania indywidualnego zainteresowanym osobom,
 3. wstępu na sesje Rady i posiedzenia jej komisji, a także udostępniania materiałów dokumentujących posiedzenia tych organów.

§ 18.

 1. Zawiadomienia o terminach sesji Rady Miejskiej i posiedzeń Komisji podaje się do publicznej wiadomości przez zamieszczenie ogłoszeń na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim na co najmniej 7 dni przed ustalonym terminem sesji oraz na co najmniej 3 dni przed ustalonym terminem posiedzenia Komisji.
 2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust.1 powinno zawierać datę, godzinę, miejsce rozpoczęcia obrad oraz projekt porządku obrad.

§ 19. Ogłaszanie dokumentów, w tym aktów prawa miejscowego, następuje w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t. jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1523).

§ 20. Udostępnianie indywidualne dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych polega na udostępnianiu do wglądu powszechnego przez ich wykładanie lub wywieszanie dla zainteresowanych w pomieszczeniach i godzinach pracy Urzędu.
§ 21.

 1. Osoba zainteresowana ma prawo wglądu w dokumenty zawierające informacje publiczne, o których mowa w § 15 oraz sporządzania z nich notatek, odpisów, wyciągów, wypisów i kopii.
 2. Osoba zainteresowana może żądać uwierzytelnienia sporządzonych przez siebie odpisów, wyciągów, wypisów lub kopii informacji publicznych.
 3. Od poświadczeń zgodności odpisów, wyciągów, wypisów lub kopii informacji dokonywanych przez Urząd pobierana jest opłata skarbowa, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1044 z późn. zm.)

§ 22.

 1. Za zapewnienie jawności dokumentów wydawanych przez Radę i jej organy odpowiada Przewodniczący.
 2. Za zapewnienie jawności dokumentów wydawanych przez Burmistrza odpowiada Burmistrz.

4. Rada Miejska

§ 23. Organem stanowiącym i kontrolnym Gminy jest Rada, z zastrzeżeniem postanowień § 12 Statutu.

§ 24.

 1. Rada składa się z 21 radnych, wybranych przez mieszkańców Gminy, zgodnie z ustawą – Kodeks wyborczy.
 2. Kadencja Rady trwa 5 lat licząc od dnia wyboru.
 3. Liczba radnych, o której mowa w ust.1 stanowi ustawowy skład Rady.
 4. Rada działa na sesjach oraz za pośrednictwem komisji i radnych.
 5. Szczegółowy tryb i formy prac Rady określa Regulamin Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej, stanowiący załącznik Nr 4 do Statutu.

§ 25.

 1. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego i dwóch Wiceprzewodniczących bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, w głosowaniu tajnym.
 2. Zadaniem Przewodniczącego jest wyłącznie organizowanie pracy Rady oraz prowadzenie obrad Rady. W przypadku nieobecności Przewodniczącego jego zadania wykonuje Wiceprzewodniczący wyznaczony przez Przewodniczącego Rady. Gdy Przewodniczący Rady nie wyznaczył Wiceprzewodniczącego do pełnienia jego zastępstwa. Przewodniczącego rady zastępuje Wiceprzewodniczący starszy wiekiem.
 3. Odwołanie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego następuje na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego składu Rady, w trybie określonym w ust.1.

§ 26.

 1. Rada obraduje na sesjach zwoływanych przez Przewodniczącego w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Do zawiadomienia o zwołaniu sesji dołącza się porządek obrad wraz z projektami uchwał.
 2. Na wniosek Burmistrza lub co najmniej ¼ ustawowego składu Rady, Przewodniczący Rady obowiązany jest zwołać sesję Rady na dzień przypadający w ciągu siedmiu dni od daty złożenia wniosku. Wniosek o zwołanie sesji powinien spełniać wymogi określone w ust. 1.
 3. Rada może wprowadzić zmiany w porządku obrad bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady.

§ 27.

 1. Do właściwości Rady należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania Gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej.
 2. Do wyłącznej właściwości Rady należy:
  1. uchwalanie statutu Gminy,
  2. ustalanie wynagrodzeń Burmistrza, stanowienie o kierunkach działania Burmistrza oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,
  3. powoływanie i odwoływanie skarbnika Gminy, który jest głównym księgowym budżetu Gminy – na wniosek Burmistrza,
  4. uchwalanie budżetu Gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu,
  5. uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  6. uchwalanie programów gospodarczych i programów rozwoju,
  7. ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki, 
  8. podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,
  9. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych Gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:
   a) określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; do czasu określenia zasad Burmistrz może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgoda Rady, uchwała Rady jest wymagana również, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do lat 3 strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość do czasu określenia zasad,
   b) emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Burmistrza,
   c) zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
   d) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Burmistrza w roku budżetowym,
   e) zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez Radę Miejską,
   f) tworzenie i przystępowanie do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich,
   g) określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza,
   h) tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,
   i) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym,
  10. określanie wysokości sumy, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
  11. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań o których mowa w art. 8 ust. 2 i 2a ustawy,
  12. podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,
  13. podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,
  14. podejmowanie uchwał w sprawach: herbu Gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników,
  15. nadawanie honorowego obywatelstwa Gminy,
  16. podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,
  17. rozpatrywanie raportu o stanie Gminy oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia wotum zaufania z tego tytułu.
  18. stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji Rady Miejskiej.

5. Komisje Rady Miejskiej

§ 28.

 1. Rada powołuje Komisję Rewizyjną w celu kontrolowania działalności Burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych.
 2. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą przedstawiciele wszystkich klubów z wyjątkiem radnych pełniących funkcje Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady.
 3. Skład osobowy Komisji Rewizyjnej określa Rada w odrębnej uchwale.
 4. Szczegółowe zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej określa Regulamin Pracy Komisji Rewizyjnej stanowiący Załącznik Nr 4 do Statutu.
 5. Rada Miejska rozpatruje skargi na działania Burmistrza i gminnych jednostek organizacyjnych; wnioski oraz petycje składane przez obywateli; w tym celu powołuje Komisję skarg, wniosków i petycji.
 6. W skład Komisji skarg, wniosków i petycji wchodzą przedstawiciele wszystkich klubów z wyjątkiem radnych pełniących funkcje Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących.
 7. Skład osobowy Komisji skarg wniosków i petycji określa Rada w odrębnej uchwale.
 8. Szczegółowe zasady i tryb działania Komisji skarg wniosków i petycji określa Regulamin Pracy Komisji stanowiący Załącznik Nr 5 do Statutu.

§ 29.

 1. Rada może powoływać ze swojego grona stałe i doraźne komisje do określonych zadań, ustalając przedmiot działania oraz skład osobowy.
 2. Rada powołuje następujące komisje stałe:
  1. Komisja ds. Budżetu, Strategii i Rozwoju Gminy działająca w zakresie:
   • gospodarki finansami gminy,
   • wspierania i upowszechniania idei samorządowej,
   • promocji gminy,
   • współpracy z organizacjami pozarządowymi,
   • współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw,
   • zagospodarowania przestrzennego gminy.
  2. Komisja ds. Oświaty, Kultury i Wychowania działająca w zakresie:
   • edukacji publicznej, w tym przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów i innych placówek oświatowo-wychowawczych,
   • kultury w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury,
   • wychowania i przeciwdziałania patologiom wśród dzieci i młodzieży.
  3. Komisja ds. Zdrowia, Polityki Społecznej, Sportu i Rekreacji działająca w zakresie:
   • ochrony zdrowia,
   • upowszechniania kultury fizycznej i rekreacji,
   • pomocy społecznej,
   • polityki prorodzinnej w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki medycznej, prawnej i socjalnej.
  4. Komisja ds. Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska działająca w zakresie:
   • rozwoju obszarów wiejskich,
   • ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,
   • gminnych dróg, ulic, mostów i placów,
   • zaopatrzenia w wodę i kanalizacji,
   • utrzymania wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
   • zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,
   • lokalnego transportu zbiorowego,
   • gminnego budownictwa mieszkalnego,
   • utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
   • utrzymania zieleni gminnej i zadrzewień,
   • utrzymania targowisk i hal targowych,
   • utrzymania cmentarzy gminnych,
   • gospodarowania mieniem komunalnym,
   • porządku publicznego, bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego.
 3. Radny ma obowiązek być członkiem co najmniej jednej komisji.
 4. Komisje podlegają Radzie, przedkładają jej plany pracy oraz roczne sprawozdania z działalności,
 5. Przewodniczącego komisji wybiera Rada spośród radnych, natomiast Wiceprzewodniczącego wybierają członkowie komisji ze swego grona w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

§ 30.

Do zadań komisji stałych Rady należy:

 1. występowanie z inicjatywą uchwałodawczą w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów Gminy,
 2. opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazywanych komisjom przez Radę oraz zgłoszonych przez członków komisji,
 3. przyjmowanie i rozpatrywanie problemów zgłaszanych przez mieszkańców,
 4. opiniowanie projektów uchwał Rady.

§ 31.

 1. Posiedzenia komisji zwołuje i proponuje porządek dzienny Przewodniczący Komisji lub Wiceprzewodniczący Komisji. Posiedzenia odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak, niż raz na kwartał.
 2. Wnioski i opinie w formie uchwał zapadają zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy składu komisji.
 3. Wnioski i opinie komisji są kierowane na obrady najbliższej sesji Rady.
 4. Komisje mogą odbywać posiedzenia wspólne.

§ 32. Tryb pracy Rady, przygotowanie sesji, sposób jej prowadzenia, a także organizację wewnętrzną Rady określa Regulamin stanowiący załącznik Nr 3 do Statutu.

6. Radni

§ 33. Radny obowiązany jest kierować się dobrem wspólnoty samorządowej Gminy. Radny utrzymuje stałą więź z mieszkańcami oraz ich organizacjami, a w szczególności przyjmuje zgłaszane przez mieszkańców Gminy postulaty i przedstawia je organom Gminy do rozpatrzenia, nie jest jednak związany instrukcjami wyborców.
§ 34.

 1. Radni mogą tworzyć kluby radnych. Klub radnych musi liczyć co najmniej 3 radnych.
 2. Rada ani jej przewodniczący nie mogą wkraczać w sprawy wewnętrzne klubów.
 3. Kluby działają tylko przez okres kadencji Rady. Wraz z końcem kadencji wszystkie kluby ulegają automatycznie rozwiązaniu.
 4. Kluby mogą przedstawiać swoje stanowisko na forum Rady czy komisji oraz wobec organu wykonawczego.
 5. Urząd zapewnieniu klubom obsługę organizacyjną i techniczną niezbędną do ich prawidłowego funkcjonowania.
 6. Radny może należeć jednocześnie tylko do jednego klubu.
 7. Kluby wybierają ze swego grona przewodniczącego, który organizuje pracę klubu.
 8. Powstający klub może przyjąć regulamin klubu.
 9. Klub wpisywany jest do ewidencji klubów prowadzonej przez Przewodniczącego Rady poprzez złożenie wniosku o wpis do ewidencji w terminie 14 dni od dnia jego powstania z podaniem jego nazwy, członków założycieli oraz nazwiska przewodniczącego wraz z załączonym regulaminem jeżeli został przyjęty. Wniosek musi być podpisany przez wszystkich sygnatariuszy utworzenia klubu.
 10. Przewodniczący klubu jest zobowiązany do zgłaszania Przewodniczącemu Rady zmian w składzie osobowym klubu, władz klubu oraz o rozwiązaniu klubu w terminie 14 dni od ich zaistnienia.
 11. Radny wstępuje do klubu na podstawie oświadczenia woli o wstąpieniu do klubu.
 12. Oświadczenie powinno być jasne, dobrowolne oraz złożone pisemnie do Przewodniczącego Rady. Radny może również w każdej chwili opuścić klub, składając wobec Przewodniczącego Rady jednostronne oświadczenie woli.
 13. W przypadku zmniejszenia liczby członków klubu poniżej wymaganego, klub ulega automatycznemu rozwiązaniu i wykreśleniu z ewidencji przez Przewodniczącego Rady.

§ 35. W związku z wykonywaniem mandatu radny korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.

§ 36.

 1. Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radni składają ślubowanie na pierwszej sesji Rady.
 2. Radni nieobecni na pierwszej sesji Rady oraz radni, którzy uzyskali mandat w czasie trwania kadencji składają ślubowanie na pierwszej sesji, na której są obecni.

§ 37. Radny jest obowiązany brać udział w pracach Rady i jej komisji oraz innych instytucji samorządowych, do których został wybrany lub desygnowany.
§ 38. Radny nie może brać udziału w głosowaniu w radzie ani w komisji jeżeli dotyczy ono jego interesu prawnego.
§ 39. Mandatu radnego Gminy nie można łączyć z:
1) mandatem posła lub senatora,
2) wykonywaniem funkcji wojewody lub wicewojewody,
3) członkostwem w organie innej jednostki samorządu terytorialnego.
§ 40. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem, a dotyczących spraw związanych z wykonywaniem funkcji radnego stosuje się postanowienia ustawy.

7. Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej

§ 41.

 1. Organem wykonawczym Gminy jest Burmistrz.
 2. Kadencja Burmistrza rozpoczyna się w dniu rozpoczęcia kadencji Rady lub wybrania go przez Radę i upływa z dniem upływu kadencji Rady.

§ 42. Burmistrz w drodze zarządzenia powołuje oraz odwołuje swojego zastępcę lub zastępców i określa ich liczbę.
§ 43. 1. Funkcji Burmistrza oraz jego z-cy nie można łączyć:
1) z funkcją Burmistrza lub Wójta albo ich zastępców w innej gminie,
2) z członkostwem w organach jednostek samorządu terytorialnego, w tym w gminie w której jest Burmistrzem lub Zastępcą Burmistrza,
3) z zatrudnieniem w administracji rządowej,
4) z mandatem posła lub senatora.
2. Burmistrz ani jego Zastępca nie może podejmować dodatkowych zajęć ani otrzymywać darowizn mogących podważyć zaufanie wyborców do wykonywania mandatu zgodnie z art. 23 a ust.1 ustawy.
§ 44. Sprawę udzielenia Burmistrzowi absolutorium oraz jego odwołania reguluje ustawa.
§ 45. Wygaśnięcie mandatu Burmistrza przed upływem kadencji jest równoznaczne z odwołaniem jego Zastępcy lub Zastępców.
§ 46. 1. Po upływie kadencji Burmistrza pełni on swoją funkcję do czasu objęcia funkcji przez nowo wybranego Burmistrza albo osobę, którą Prezes Rady Ministrów wyznaczył do pełnienia funkcji Burmistrza.
2. Po upływie kadencji Burmistrza, Zastępca Burmistrza pełni swoje obowiązki do czasu objęcia obowiązków przez nowo powołanego Zastępcę Burmistrza.
§ 47. Burmistrz obejmuje swe obowiązki z chwilą złożenia wobec Rady roty ślubowania, przewidzianej ustawą.
§ 48. 1. Burmistrz wykonuje uchwały Rady i zadania Gminy określone przepisami prawa.
2. W realizacji zadań własnych Gminy Burmistrz podlega wyłącznie Radzie.
3. Do zadań Burmistrza należy w szczególności :
1) przygotowanie projektów uchwał Rady,
2) opracowywanie programów rozwoju w trybie określonym w przepisach o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,
3) określenie sposobu wykonywania uchwał,
4) gospodarowanie mieniem komunalnym,
5) wykonywanie budżetu,
6) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
7) nadawanie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu,
8) przedkładanie Radzie sprawozdań z działalności finansowej Gminy,
9) przedkładanie wniosków o zwołanie Sesji Rady,
10) wydawanie w formie zarządzenia w przypadku niecierpiącym zwłoki przepisów porządkowych, a następnie przedstawianie ich do zatwierdzenia na najbliższej Sesji,
11) informowanie mieszkańców Gminy o założeniach projektu budżetu i wykorzystaniu środków budżetowych oraz o kierunkach polityki społecznej i gospodarczej Gminy,
12) opracowywanie planu operacyjnego ochrony przed powodzią,
13) ogłaszanie i odwoływanie pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego,
14) zarządzanie ewakuacji z obszarów bezpośrednio zagrożonych, jeżeli w inny sposób nie można usunąć bezpośredniego niebezpieczeństwa dla życia ludzi lub dla mienia,
15) wykonywanie innych zadań wynikających ze Statutu lub ustaw szczególnych.
4. Burmistrz jako organ jednoosobowy wyraża swą wolę w formie zarządzeń, które podlegają nadzorowi Wojewody Małopolskiego i Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, w trybie określonym w rozdziale 10 ustawy.
5. Zarządzenia Burmistrza powinny zawierać:
a) oznaczenie organu, który wydaje zarządzenie,
b) data wydania i numerację określoną wg instrukcji kancelaryjnej,
c) treść wyrażonej woli,
d) adresata zarządzenia,
e) datę wejścia w życie,
f) podstawę prawną, a w sytuacji, gdy wymagają tego przepisy szczególne także uzasadnienie faktyczne,
g) podpis wydającego zarządzenie.
6. Zarządzenia, o których mowa w ust. 5 wpisywane są do Rejestru Zarządzeń, odrębnie dla każdej kadencji.
7. Burmistrz co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Miejskiej raport o stanie Gminy, który obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rady Miejskiej i budżetu obywatelskiego. Rada Miejska może określić w drodze uchwały szczegółowe wymogi dotyczące raportu.
§ 49. Burmistrz kieruje bieżącymi sprawami Gminy i reprezentuje ją na zewnątrz, wykonując swe zadania przy pomocy Urzędu, którego jest Kierownikiem.
§ 50. Burmistrz wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
§ 51. Burmistrz wydaje decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.
§ 52. 1. Pracownicy Urzędu zatrudnieni są w ramach stosunku pracy na podstawie:
1) bezpośrednich wyborów – Burmistrz,
2) powołania – Zastępca Burmistrza, Skarbnik Gminy,
3) umowy o pracę – pozostali pracownicy.
2. Do nawiązania w imieniu zakładu pracy stosunku pracy z Burmistrzem jest uprawniony Przewodniczący Rady. Podstawą do nawiązania stosunku pracy jest zaświadczenie Komisji Wyborczej o wyborze.
3. Do nawiązania stosunku pracy z Zastępcą Burmistrza, Skarbnikiem Gminy uprawniony jest Burmistrz.
4. Podstawą do nawiązania stosunku pracy z Zastępcą Burmistrza jest zarządzenie Burmistrza.
§ 53. Zastępca Burmistrza Gminy wykonuje zadania powierzone przez Burmistrza.
§ 54. Sekretarz Gminy:
1) zapewnia sprawne funkcjonowanie Urzędu oraz organizuje jego pracę, zgodnie ze wskazówkami i poleceniami Burmistrza,
2) prowadzi sprawy Gminy powierzone mu przez Burmistrza.
§ 55. Skarbnik Gminy wykonuje zadania określone przepisami prawa zapewniając prawidłową gospodarkę finansową Gminy poprzez:
1) koordynację zadań w zakresie opracowywania budżetu i jego wykonania,
2) nadzór nad prawidłową realizacją wydatków w formie kontrasygnaty,
3) kontrola prawidłowości i legalności dokumentów dotyczących wykonywania budżetu oraz jego zmian,
4) opracowywania zbiorczych sprawozdań finansowych z wykonania budżetu i ich analiz.

Rozdział 3.

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO

§ 56.

 1. Na podstawie upoważnień ustawowych Gminie przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązujących na obszarze Gminy.
 2. Na podstawie ustawy Rada może wydawać akty prawa miejscowego w zakresie:
  1. wewnętrznego ustroju Gminy oraz jednostek pomocniczych,
  2. organizacji urzędów i instytucji gminnych,
  3. zasad zarządu mieniem Gminy,
  4. zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.
 3. W zakresie nieuregulowanym w odrębnych ustawach lub innych przepisach powszechnie obowiązujących Rada może wydawać przepisy porządkowe, jeżeli jest to niezbędne dla ochrony życia lub zdrowia obywateli oraz dla zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego.
 4. Akty prawa miejscowego ustanawia Rada w formie uchwały.
 5. W przypadku nie cierpiącym zwłoki przepisy porządkowe może wydać Burmistrz w formie zarządzenia.
 6. Zarządzenie, o którym mowa w ust. 5, podlega zatwierdzeniu na najbliższej sesji Rady. Traci ono moc w razie odmowy zatwierdzenia bądź nie przedstawienia do zatwierdzenia na najbliższej sesji Rady.
 7. W razie nie przedstawienia do zatwierdzenia lub odmowy zatwierdzenia zarządzenia, Rada określa termin utraty jego mocy obowiązującej.
 8. Burmistrz przesyła przepisy porządkowe do wiadomości wójtom sąsiednich gmin i staroście powiatu, w którym leży Gmina, następnego dnia po ich ustanowieniu.
 9. Ogłaszanie aktów prawa miejscowego następuje w trybie i na zasadach określonych w § 19.
 10. Szczegółowe zasady wnoszenia obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych, zasady tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasady promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych, formalne wymogi, jakim muszą odpowiadać składane projekty, określa odrębna uchwała Rady.

Rozdział 4.

GOSPODARKA FINANSOWA I ZARZĄD MIENIEM

§ 57. 1. Gmina samodzielnie prowadzi własną gospodarkę finansową na podstawie budżetu Gminy, zwanego dalej „budżetem”.
2. Budżet jest uchwalany na rok kalendarzowy.
3. Procedurę uchwalania budżetu i jego wykonywanie określa odrębna ustawa.
§ 58. 1. Gospodarka finansowa Gminy jest jawna.
2. Burmistrz niezwłocznie ogłasza uchwałę budżetową i sprawozdanie z jej wykonania w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.
§ 59. 1. Za prawidłową gospodarkę finansową Gminy odpowiada Burmistrz.
2. Burmistrzowi przysługuje wyłączne prawo:
1) zaciągania zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków, w ramach upoważnień udzielonych przez Radę,
2) emitowania papierów wartościowych, w ramach upoważnień udzielonych przez Radę,
3) dokonywania wydatków budżetowych,
4) zgłaszania propozycji zmian w budżecie,
5) dysponowania rezerwami budżetu Gminy,
6) blokowania środków budżetowych, w przypadkach określonych ustawą.
§ 60. 1. Oświadczenie woli w imieniu Gminy w zakresie zarządu mieniem składa jednoosobowo Burmistrz albo działający na podstawie jego upoważnienia Zastępca Burmistrza samodzielnie albo wraz z inną upoważnioną przez Burmistrza osobą.
2. Jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych, do jej skuteczności potrzebna jest kontrasygnata Skarbnika Gminy (głównego księgowego budżetu) lub osoby przez niego upoważnionej.
3. Skarbnik Gminy (główny księgowy budżetu), który odmówił kontrasygnaty, dokona jej jednak na pisemne polecenie Burmistrza, powiadamiając o tym niezwłocznie Radę oraz Regionalną Izbę Obrachunkową.

Rozdział 5.

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY

§ 61. 1. W celu wykonywania zadań Gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym organizacjami pozarządowymi.
2. Gmina oraz inna gminna osoba prawna może prowadzić działalność gospodarczą wykraczającą poza zadania o charakterze użyteczności publicznej wyłącznie w przypadkach określonych w odrębnej ustawie.
3. Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych zawiera załącznik Nr 6 do Statutu.
§ 62. 1. Rada nadaje statut gminnej jednostce organizacyjnej będący podstawą jej działania.
2. Statut jednostki organizacyjnej określa między innymi: nazwę, zakres działania, siedzibę, zakres wyposażenia, jej majątek oraz zakres uprawnień dotyczących rozporządzania tym majątkiem.
§ 63. 1. Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy nie posiadających osobowości prawnej, działają jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza.
2. Do czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa potrzebna jest każdorazowo zgoda Burmistrza.

Rozdział 6.

JEDNOSTKI POMOCNICZE GMINY

§ 64. 1. Na terenie Gminy mogą być tworzone sołectwa, jako jednostki pomocnicze Gminy. Jednostkami pomocniczymi są także osiedla. Wykaz jednostek pomocniczych Gminy zawiera załącznik Nr 6 .
2. Organizację i zakres działania jednostki pomocniczej określa Rada odrębnym statutem, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami.
3. Organem uchwałodawczym w sołectwie jest zebranie wiejskie, a wykonawczym sołtys. Działalność sołtysa wspomaga Rada Sołecka.
4. Sołtys oraz członkowie rady sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.
5. Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.
6. Organem uchwałodawczym w osiedlu jest Rada o liczbie członków nie większej niż 16.
7. Organem wykonawczym w osiedlu jest Zarząd. Na czele Zarządu stoi Przewodniczący.
8. Przewodniczący zarządu korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.
9. Przewodniczący organu wykonawczego jednostki pomocniczej może uczestniczyć w pracach Rady określonych w Statucie Gminy, bez prawa udziału w głosowaniu. Przewodniczący Rady jest każdorazowo zobowiązany do zawiadamiania, na takich samych zasadach jak radnych, przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej o sesji Rady.
10. Uczestnictwo, o którym mowa w pkt 2 i 3 nie uprawnia Przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej do głosowania.
§ 65. 1. Sołectwo zarządza przekazanym mu przez Gminę mieniem komunalnym, na zasadach określonych odrębną uchwałą Rady oraz rozporządza dochodami z tego mienia w zakresie wynikającym ze zwykłego zarządu mieniem, a w szczególności:
1) załatwia bieżące sprawy związane z eksploatacją mienia,
2) utrzymuje mienie w stanie nie pogorszonym poprzez dokonywanie niezbędnych napraw, konserwacji i remontów,
3) pobiera dochody i korzysta z mienia zgodnie z jego przeznaczeniem,
4) może prowadzić działalność gospodarczą z użyciem mienia, którym zarządza, w zakresie nie wykraczającym poza zadania o charakterze użyteczności publicznej.
2. Sołectwo samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową w ramach budżetu Gminy.
3. Księgowość dochodów i wydatków sołectwa prowadzi Urząd w ramach budżetu Gminy.
4. Sołectwo dysponując środkami finansowymi wydzielonymi w budżecie Gminy, przychodami własnymi z mienia, dotacjami celowymi z budżetu Gminy, dobrowolnymi wpłatami osób fizycznych
i prawnych oraz innymi środkami przeznacza je na:
1) utrzymanie i konserwację przekazanego mu mienia,
2) finansowanie statutowej działalności sołectwa,
3) dofinansowanie inicjatyw społecznych,
4) inne cele określone uchwałą Zebrania Wiejskiego będące zadaniami o charakterze użyteczności publicznej.
§ 66. 1. Pożytki pochodzące z gospodarowania mieniem, przekazanym jednostce pomocniczej są
dochodami budżetu Gminy.
2. Czynności prawne zbycia (sprzedaż, darowizna) lub obciążenia prawami rzeczowymi ograniczonymi
(służebności gruntowe, zastaw, hipoteka) mienia gminnego (dawne mienie wiejskie – gromadzkie) są
dokonywane przez Burmistrza w oparciu o uchwałę organu uchwałodawczego jednostki pomocniczej,
a uzyskane z tego tytułu środki finansowe są dochodami Gminy z wykorzystaniem dla danego sołectwa.
3. Organ uchwałodawczy jednostki pomocniczej ustala tytuł wydatkowania dochodów, o których mowa w ust. 1.
4. Szczegółowy tryb ustalania tytułów wydatkowania dochodów określa statut jednostki pomocniczej.
5. Realizacja wydatków, o których mowa w ust. 2 następuje po:
1) ujęciu dochodów pochodzących z przekazanego jednostce pomocniczej mienia i kierunków ich wydatkowania w budżecie Gminy,
2) zrealizowaniu dochodów.
6. Rada nie może uszczuplić dotychczasowych praw sołectw do korzystania z mienia bez zgody Zebrania Wiejskiego.
7. Wszystkie przysługujące dotychczas mieszkańcom wsi prawa własności, użytkowania lub inne prawa rzeczowe i majątkowe zwane dalej mieniem gminnym pozostają nienaruszone.
§ 67. Jednostki pomocnicze uczestniczą w pracach nad tworzeniem budżetu Gminy zgodnie z zasadami ustalonymi przez Radę.
§ 68. 1. Nadzór nad działalnością sołectwa sprawuje Rada oraz Burmistrz.
2. Rada nadzoruje działalność sołectwa za pomocą własnych komisji, a w zakresie gospodarki finansowej przy pomocy Komisji Rewizyjnej, która raz na dwa lata dokonuje rewizji tej gospodarki.
3. Sołtys jest zobowiązany do przedkładania Radzie sprawozdania ze swej działalności za miniony rok do końca pierwszego kwartału następnego roku.
4. Burmistrz zobowiązany jest do czuwania, aby mienie sołectwa nie było narażone na szkody i uszczuplenia.
5. Burmistrz i wyznaczeni przez niego pracownicy Urzędu mają prawo żądania niezbędnych informacji i danych dotyczących funkcjonowania sołectwa oraz prawo wglądu do dokumentów i wstępu do pomieszczeń (budynków sołectwa).
§ 69. 1. Rada podejmuje uchwały w sprawie utworzenia, zniesienia, połączenia lub podziału jednostek pomocniczych Gminy.
2. W sprawach określonych w ust. 1 Rada podejmuje uchwały o przeprowadzeniu konsultacji społecznych lub konsultacje te mogą być prowadzone z inicjatywy mieszkańców.
3. Konsultacja społeczna polega na przedstawieniu, co najmniej dwóch alternatywnie sformułowanych projektów rozstrzygnięć do wyrażenia opinii przez Zebrania Wiejskie, organizacje społeczne. Szczegółowy tryb konsultacji określa Rada w uchwale o ich przeprowadzeniu.
4. Rada, zgodnie z ustawą o referendum gminnym podejmuje uchwały inicjujące jego przeprowadzenie oraz uchwały przewidziane w procedurze dotyczącej referendum na wniosek mieszkańców.
5. Uchwały w sprawach określonych w ust. 1 podejmowane są: zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, z inicjatywy mieszkańców lub z inicjatywy
organów Gminy.
6. Przy tworzeniu, ustalaniu lub zmianie granic jednostek pomocniczych należy uwzględnić istniejące utrwalone więzi terytorialne i społeczno – gospodarcze oraz układy infrastruktury techniczno – usługowej, sprzyjające istnieniu poczucia związku i tożsamości lokalnych interesów.
7. Wynik konsultacji nie jest wiążący dla Rady.
§ 70. 1. Organy jednostek pomocniczych są wyłaniane na okres 5 – letniej kadencji.
2. Zasady i tryb wyboru organów jednostek pomocniczych oraz ich odwołania określają ich statuty.

Rozdział 7.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 71. 1. W celu wspólnego wykonywania zadań publicznych Gmina może wchodzić w związki międzygminne oraz zawierać porozumienia międzygminne.
2. W celu wspierania idei samorządu terytorialnego oraz obrony wspólnych interesów, Gmina może tworzyć stowarzyszenia, w tym również z powiatami i województwami.
§ 72. 1. Rada Miejska uchwala Statut Gminy zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy ustawowego składu Rady.
2. Zmian w Statucie dokonuje się w sposób przewidziany dla jego uchwalenia.
3. Statut podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
4. Rada Miejska czuwa nad prawidłowym stosowaniem niniejszego Statutu i rozstrzyga problemy związane z interpretacją jego postanowień w formie uchwały na sesji.
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
6. Przepisy Statutu sprzeczne z ustawami są z mocy prawa nieważne. 

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1 – GRANICE GMINY DĄBROWA TARNOWSKA

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1 – HERB MIASTA DĄBROWA TARNOWSKA

Załącznik Nr 3 do Załącznika Nr 1 – REGULAMIN RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ