Oficjalny portal Miasta i Gminy Dąbrowa Tarnowska
Szukaj
Close this search box.

Ostatnia sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej kadencji 2018-2024

W dniu 25 kwietnia 2024 r. w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Tarnowskiej odbyła się LXX sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej.

Obrady prowadził Przewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Mendys. W sesji wzięli udział zaproszeniu goście: Lesław Wieczorek – Starosta Dąbrowski, dr Marta Chrabąszcz – Przewodnicząca Rady Powiatu w Dąbrowie Tarnowskiej, podinsp. Jarosław Kmieć – Powiatowy Komendant Policji w Dąbrowie Tarnowskiej, mł. bryg. Daniel Misiaszek – p.o. Zastępcy Komendanta PSP w Dąbrowie Tarnowskiej, Jacek Sarat – Prezes Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, Kinga Sobecka – Kłusek – Dyrektor MOPSiWR w Dąbrowie Tarnowskiej, Paweł Chojnowski – Dyrektor Dąbrowskiego Domu Kultury oraz przedstawiciele jednostek pomocniczych Gminy Dąbrowa Tarnowska.

Zgodnie z porządkiem obrad Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski zapoznał radnych ze sprawozdaniem z działalności międzysesyjnej.

Później Rada Miejska podjęła uchwały w sprawie:

– zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2024 r.,

– zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na lata 2024 – 2029,

– przekształcenia mieszkania chronionego wspieranego na mieszkanie treningowe oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu treningowym w miejscowości Brnik,

– wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego na os. Kościuszki w Dąbrowie Tarnowskiej,

– wyrażenie zgody na udzielanie bonifikaty od ustalonej ceny zakupu lokalu mieszkalnego na os. Kościuszki w Dąbrowie Tarnowskiej,

– wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny lokalu mieszkalnego położonego w Dąbrowie Tarnowskiej przy ul. Jagiellońskiej.

Rada zaakceptowała również „Analizę ekonomiczną funkcjonowania szkół, przedszkoli i żłobka prowadzonych i dotowanych przez Gminę Dąbrowa Tarnowska za rok 2023.”
Zgodnie z porządkiem obrad sprawozdania ze swojej ubiegłorocznej działalności złożyli również sołtysi i przewodniczący rad osiedli.

W dalszej części sesji Przewodniczący Rady poinformował Zebranych, iż w przesłanej do Radnych dokumentacji przedłożone zostało szczegółowe sprawozdanie podsumowujące pracę organów Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej za okres 2018 – 2024.

W VIII kadencji odbyło się 70 sesji Rady Miejskiej (jedna sesja prowadzona była w trakcie dwóch posiedzeń jako sesja kontynuowana), w tym 25 sesji zwołanych w trybie nadzwyczajnym na wniosek Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej. W dniu 17 czerwca 2019 roku odbyła się Uroczysta Sesja Rady Miejskiej upamiętniająca śp. Mieczysława Pyrcza – Pierwszego Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej w latach 1990-1994 wybranego w wyborach (wolnych), samorządowych po latach komunistycznego zniewolenia w formie tablicy pamiątkowej. Dwie sesje odbyły się poza siedzibą Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej tj. na Hali Łuczniczej przy Stadionie Piłkarskim „Dąbrovia” oraz w Starostwie Powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej.

Z uwagi na pandemię COVID-19 większość sesji w minionej kadencji, bo aż 44 przeprowadzona była w trybie zdalnym.

Na tych sesjach podjęto 664 uchwały, w tym 219 uchwał stanowiących prawo miejscowe, podlegających publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego w Krakowie. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym wszystkie uchwały, po każdej sesji systematycznie przekazywane były Nadzorowi Prawnemu Wojewody Małopolskiego, a uchwały dotyczące budżetu, podatków i innych opłat lokalnych – Regionalnej Izbie Obrachunkowej, a także merytorycznym jednostkom organizacyjnym i Referatom tutejszego Urzędu. Wszystkie podjęte uchwały opublikowane zostały w Biuletynie Informacji Publicznej wraz z imiennymi wynikami głosowania.

W ciągu kadencji Rada Miejska rozpatrywała czternaście skarg, jeden wniosek i dwie petycje.

Na sesjach radni zgłaszali interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski. W latach 2018- 2024 r. w „biurze Rady Miejskiej” zarejestrowano 361 pism, zawierających często po kilka interpelacji i zapytań, które kierowano do merytorycznie odpowiednich organów i instytucji. Na sesjach również podejmowano stanowiska odnośnie różnych spraw, które były przekazywane przez Urząd Wojewódzki w Krakowie, tut. Samorząd Powiatowy, samorządy gminne, związki, stowarzyszenia, jednostki organizacyjne a także mieszkańców naszej gminy – zarejestrowano 385 takich pism.

W okresie sprawozdawczym w Radzie Miejskiej działało 6 komisji stałych, które odbyły łącznie 154 posiedzenia oraz Doraźna Komisja ds. Nazewnictwa Ulic i Placów – 9 posiedzeń, Zespoły opiniujące ds. kandydatury ławników do sądów powszechnych – 4 posiedzenia. Komisje rozpatrywały tematy merytoryczne wynikające z zakresu ich działania, opiniowały i rozpatrywały materiały sesyjne, formułowały stanowiska, opracowywały projekty uchwał oraz kierowały wnioski do Przewodniczącego i Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej, sprawowały kontrolę nad wykonywaniem uchwał. Komisje działały w oparciu o merytoryczne plany pracy corocznie zatwierdzane przez Radę Miejską, które w całości zostały przez nie wykonane.

Później głos zabrał Burmistrz Krzysztof Kaczmarski, który mówił o inwestycjach i przedsięwzięciach prowadzonych w Gminie w minionym okresie. Burmistrz mówił, iż kadencja 2018-2024 to bardzo pracowity czas, a jego działania koncentrowały się nie tylko na staraniach na rzecz dalszego rozwoju Miasta i Gminy Dąbrowa Tarnowska, ale także na zaspokajaniu codziennych potrzeb mieszkańców, będących na różnych etapach życia. Burmistrz Krzysztof Kaczmarski podkreślił, że Gmina Dąbrowa Tarnowska to zarówno mieszkańcy miasta, jak i również mieszkańcy 12 sołectw i dlatego też przez cały okres działalności preferował strategię zrównoważonego rozwoju całej Gminy. Burmistrz przypomniał także, iż w omawianym okresie samorządy gminne musiały zmierzyć się z  trudnymi sytuacjami wynikającymi z pandemii COVID-19 oraz wojny na Ukrainie.

W końcowej części obrad Przewodniczący Rady Wiesław Mendys oraz Burmistrz Krzysztof Kaczmarski wręczyli radnym podziękowania za pełną zaangażowania pracę na rzecz poprawy poziomu i jakości życia mieszkańców Gminy. Pożegnano się również z wieloletnimi radnymi: Kazimierzem Pinasem oraz Bogusławą Serwicką, którzy nie podjęli się starań o reelekcję w ostatnich wyborach samorządowych.

Wyrazy uznania skierowano również pod adresem nieobecnej na sesji Anny Pieczarki – Posłanki na Sejm RP za czynną pomoc w realizacji przedsięwzięć służących Gminie Dąbrowa Tarnowska.

Podziękowania za owocną współpracę w upływającej kadencji zostały także złożone Lesławowi Wieczorkowi – Staroście Dąbrowskiemu, podinsp. Jarosławowi Kmieciowi – Powiatowemu Komendantowi Policji, mł. bryg. Markowi Batorowi – Komendantowi PSP w Dąbrowie Tarnowskiej. Ponadto słowa wdzięczności skierowano do sołtysów, przewodniczących rad osiedla, członków jednostek OSP i stowarzyszeń, pracowników Urzędu Miejskiego i jednostek podległych, a także wszystkich mieszkańców Miasta i Gminy Dąbrowa Tarnowska.

Z treścią ww. uchwał i sprawozdań mogą Państwo zapoznać się już wkrótce w Biuletynie Informacji Publicznej.

Opracowała:
Izabela Pintatara – Twardy
Insp. ds. Rady Miejskiej
w Dąbrowie Tarnowskiej