Oficjalny portal Miasta i Gminy Dąbrowa Tarnowska
Szukaj
Close this search box.

Ważna informacja dla przedsiębiorców posiadających licencję na krajowy transport drogowy w zakresie przewozu osób taksówką

Licencje udzielone przed dniem 17.09.2023r. zachowują ważność do upływu okresu, na który zostały wydane, pod warunkiem dostarczenia w terminie do dnia 31 marca 2024 r. dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań określonych odpowiednio w art. 6 ust.1 pkt 2 oraz art.8 ust.3 pkt 3a ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym.

W przypadku niezłożenia wymaganych dokumentów lub niespełnienia wymaganych ustawowych, licencje wydane przed dniem 17.09.2023r. zachowują ważność do dnia 30 czerwca 2024r.

Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań przez przedsiębiorcę osobiście wykonujący przewóz osób taksówką, zatrudnionego przez niego kierowcy oraz osoby niezatrudnionej przez przedsiębiorcę, lecz wykonującej osobiście przewóz osób taksówką:

  1. wniosek przedsiębiorcy dotyczący weryfikacji spełnienia wymagań wymaganych do posiadania licencji;

  2. zaświadczenie o niekaralności z sądu, wydane nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem wniosku, potwierdzające, że przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy, zatrudni przez niego kierowcy oraz osoby niezatrudnione przez przedsiębiorcę lecz wykonujące osobiście przewóz na jego rzecz nie byli prawomocnie skazani za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, a także za przestępstwa, o których mowa w art.59 ustawy z dnia 29 lipca 2005r o przeciwdziałaniu narkomanii, a ponadto nie orzeczono prawomocnie wobec nich zakazu wykonywania zawodu kierowcy;

  3. kserokopię orzeczenia lekarskiego oraz psychologicznego o braku przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy;

  4. kserokopię prawa jazdy przedsiębiorcy osobiście wykonującego przewozy.

Załącznik:

wniosek_o_weryfikację