Oficjalny portal Miasta i Gminy Dąbrowa Tarnowska
Szukaj
Close this search box.

Przewodnik inwestora

Poniżej znajdą Państwo informacje dla inwestorów, którzy nie wiedzą od czego zacząć w inwestowaniu w naszej Gminie.

Schemat planowania inwestycji w Gminie Dąbrowa Tarnowska

Od czego zacząć - krótki przewodnik

ETAP 1 - Wybór lokalizacji, uzyskanie informacji o nieruchomości

Szczególnie istotne przy planowaniu i realizacji procesu inwestycyjnego są takie informacje jak numer działki, obręb ewidencyjny, powierzchnia działki, oznaczenie użytku i klasy gruntu oraz numer księgi wieczystej. Informacje te oraz aktualne mapy ewidencyjne oraz mapy zasadnicze można uzyskać w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej, w którego skład wchodzi Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej
ul. B. Joselewicza 6, 32-200 Dąbrowa Tarnowska
tel : 14 642 24 31 wew. 212
emailsekretariat@powiatdabrowski.pl

System informacji przestrzennej Gminy Dąbrowa Tarnowska – link do strony www

Obsługa komunikacyjna

Przed wystąpieniem z wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy Inwestor może uzyskać opinię do koncepcji obsługi komunikacyjnej planowanej inwestycji:

  • w przypadku dróg gminnych – Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej
  • w przypadku dróg powiatowych – Powiatowy Zarządu Dróg w Dąbrowie Tarnowskiej

33-200 Dąbrowa Tarnowska, Warszawska 48
tel: 14 642 25 00
sekretariat@zddt.pl
www.zddt.pl

 

  • w przypadku dróg wojewódzkich – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie
ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków, tel. 12 417 25 00, 12 417 25 11, 12 411 43 59.

Zabytki

Dla inwestycji, dotyczących obiektów i obszarów zabytkowych, warto przed wystąpieniem z wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy wystąpić do właściwego konserwatora zabytków z wnioskiem o zaopiniowanie koncepcji planowanej inwestycji w formie zaleceń konserwatorskich. Opinia taka wydawana jest odpowiednio przez Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
ul. Kanonicza 24, 31-002 Kraków, tel. 12 370 83 12, 12 370 83 11

ETAP 2 - Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest aktem prawa miejscowego stanowiącym podstawę planowania przestrzennego, dokumentem określającym przeznaczenie terenu.
Aby sprawdzić, czy dana lokalizacja jest objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, należy skontaktować się z Wydziałem Architektury i Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej, którego pracownicy udzielą niezbędnych informacji: czy plan obowiązuje, a jeśli tak, to jaka funkcja jest wpisana jako podstawowa, a jaka uzupełniająca.

Należy pamiętać, że gdy inwestycja (zgodnie z kwalifikacją na podstawie przepisów dotyczących ochrony środowiska) jest przedsięwzięciem mogącym znacząco oddziaływać na środowisko, do wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy należy dołączyć tzw. decyzję środowiskową. Informacje i dane kontaktowe dot. procedury uzyskania decyzji środowiskowej znajdują się poniżej, opisane w III etapie.

ETAP 3 - Uzyskanie tytułu prawnego do nieruchomości

Kolejnym etapem w procesie inwestycyjnym jest uzyskanie przez inwestora tytułu prawnego do nieruchomości. Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej sprzedaje nieruchomości gminne w trybie bezprzetargowym (z przeznaczeniem na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej) oraz w trybie przetargowym. Bieżące informacje dot. oferty inwestycyjnej gminy (działek oraz lokali) znajdują się na podstronie “Oferty – Tereny inwestycyjne”.

Inwestor może zwrócić się do Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami o informacje na temat planowanego przetargu i związanych z nim procedur lub samodzielnie odszukać informacje dot. postępowań przetargowych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Dąbrowa Tarnowska.

Z chwilą nabycia nieruchomości inwestor może przystąpić do gromadzenia wszystkich dokumentów niezbędnych do uzyskania

  • warunków zabudowy – zachęcamy do kontaktu w Referatem Planowania Przestrzennego w Dąbrowie Tarnowskiej (14 6442121; ppia@dabrowatar.pl)
  • pozwolenia na budowę – zachęcamy do kontaktu ze Starostwem Powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej;

Decyzja środowiskowa

Kolejnym krokiem jest zebranie wszelkiej dokumentacji wymaganej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia. Jednostką właściwą do merytorycznego rozpatrzenia wniosku jest Wydział Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa w Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej. (14 6442118 gki@dabrowatar.pl)

ETAP 4 - Uzyskanie pozwolenia na budowę

Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej

W przypadku, gdy teren planowanej inwestycji stanowi użytek gruntowy podlegający wyłączeniu z produkcji rolnej – przed wystąpieniem z wnioskiem o pozwolenie na budowę należy uzyskać decyzję zezwalającą na jego wyłączenie z produkcji rolnej.

Wykaz gruntów podlegających wyłączeniu z produkcji rolnej został określony w art. 11 ustawy z dnia 3 lutego 1995r o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Zezwolenie na wyłączenie gruntu rolnego z produkcji nie skutkuje automatycznie zmianą użytków gruntowych w operacie ewidencji gruntów i budynków. Dopiero rozpoczęcie inwestycji (pierwszy wpis w dzienniku budowy) powoduje faktyczne wyłączenie gruntu rolnego z produkcji oraz konieczność aktualizacji danych dotyczących użytków gruntowych. Wszelkich informacji dot. wyłączenia gruntów z produkcji rolnej udziela Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej.

Zgłoszenie budowy lub wykonania robót budowlanych

W przypadku niektórych prac nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę, a jedynie dokonanie zgłoszenia. Wykaz prac wymagających zgłoszenia określa art. 30 w związku z art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane. Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie 2 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia. Wszelkich informacji dot. zgłoszenia budowy udziela Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej.

Pozwolenie na budowę

Przed przystąpieniem do realizacji prac budowlanych należy uzyskać decyzję administracyjną, zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy. Wykaz prac wymagających pozwolenia na budowę określa art. 28, art.33, art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Pozwolenie na budowę dotyczy całego zamierzenia budowlanego. W przypadku zamierzenia budowlanego, obejmującego więcej niż jeden obiekt, pozwolenie na budowę może dotyczyć wybranych obiektów lub zespołu obiektów, mogących samodzielnie funkcjonować zgodnie z przeznaczeniem.

Stronami w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę są: Inwestor oraz właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości, znajdujący się w obszarze oddziaływania obiektu. Decyzja o pozwoleniu wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna, lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata. Wszelkich informacji dot. pozwolenia na budowę udziela Wydział Architektury i Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej.

ETAP 5 - Co dalej po uzyskaniu pozwolenia na budowę

Zgłoszenie zmian użytkowania w ewidencji gruntów i budynków

Po uzyskaniu pozwolenia na budowę inwestor zobowiązany jest zlecić wybranemu przez siebie geodecie wykonanie dokumentacji geodezyjnej i zgłosić zmianę użytkowania w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w ciągu 30 dni od rozpoczęcia budowy. Warto o tym pamiętać, gdyż praktyka pokazuje, że często inwestor nie podejmuje tego działania w stosownym czasie.

Wprowadzenie zmian w zasobie geodezyjnym i kartograficznym

Kiedy inwestycja zostanie zakończona, należy dokonać zgłoszenia zmiany danych w ewidencji gruntów i budynków. Zmian dokonuje się na wniosek, a sprawę merytorycznie prowadzi Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Dąbrowie Tarnowskiej.

Odbiór inwestycji

Inwestor składa wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w w Dąbrowie Tarnowskiej.