Oficjalny portal Miasta i Gminy Dąbrowa Tarnowska
Szukaj
Close this search box.

Gospodarka odpadami komunalnymi

Gospodarka odpadami komunalnymi na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska

Zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z 13 września 1996 r. (Dz. U. z 2021, poz 888 ze zm.) oraz stosownymi Uchwałami Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej, od 1 lipca 2013 r. Gmina Dąbrowa Tarnowska przejęła obowiązek zorganizowania zbiórki odpadów od mieszkańców gminy.

Wprowadzane w w/w ustawie regulacje radykalnie zmieniają dotychczasowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. Głównym założeniem ustawy jest objęcie wszystkich mieszkańców zbiórką odpadów, znaczne zmniejszenie ilości odpadów zmieszanych oraz zwiększenie ilości odpadów segregowanych.

Informujemy równocześnie, iż na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska wnoszenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy dotyczy właścicieli nieruchomości zamieszkałych. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady (między innymi przedsiębiorcy, instytucje itp.) zobowiązani są posiadać umowy na odbiór odpadów komunalnych na zasadach dotychczasowych. Umowy te winny być zawarte z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej. Z dniem 1 lipca 2013 roku właściciele nieruchomości zamieszkałych nie będą już zawierać indywidualnych umów na odbiór odpadów, będą natomiast zobowiązani do ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy. W ramach tej opłaty, gmina ma obowiązek odebrać i unieszkodliwić każdą ilość odpadów wytworzonych przez osoby zamieszkałe, utworzyć i utrzymać punkty selektywnej zbiórki odpadów oraz pokryć koszty związane z obsługą administracyjną systemu.

Terminy wnoszenia opłat za odpady komunalne na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska: 

 

za I kwartał, tj. okres od stycznia do marca – do 15 kwietnia danego roku,

za II kwartał, tj. okres od kwietnia do czerwca – do 15 lipca danego roku,

za III kwartał, tj. okres od lipca do września – do 15 października danego roku,

za IV kwartał, tj. okres od października do grudnia – do 30 grudnia danego roku.

  

Opłatę za odpady uiszcza się gotówką w kasie Urzędu, u sołtysów lub przelewem na indywidualny rachunek bankowy
Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej.

Indywidualny numer rachunku bankowego znajduje się na informacji dostarczanej w 2024 r. lub można uzyskać w urzędzie w pok. nr 15
lub pod numerem telefonu 14 6442117.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Aktualności i informacje dotyczące odpadów komunalnych

Zdjęcie trzech kompostowników na trawniku

Ostatnie dni na zgłoszenie zapotrzebowania na kompostowniki

W 2024 roku Samorząd Województwa Małopolskiego podjął decyzję o udzieleniu wsparcia finansowego gminom, które zaangażują się w zaopatrzenie mieszkańców w kompostowniki. Gmina Dąbrowa Tarnowska zamierza przystąpić do programu. Kompostowniki będą przysługiwać właścicielom budynków jednorodzinnych na terenie

Czytaj więcej »
Zdjęcie trzech kompostowników na trawniku

Informacja dot. zapotrzebowania na kompostowniki

W 2024 roku Samorząd Województwa Małopolskiego podjął decyzję o udzieleniu wsparcia finansowego gminom, które zaangażują się w zaopatrzenie mieszkańców w kompostowniki. Gmina Dąbrowa Tarnowska zamierza przystąpić do programu. Kompostowniki będą przysługiwać właścicielom budynków jednorodzinnych na terenie

Czytaj więcej »