Oficjalny portal Miasta i Gminy Dąbrowa Tarnowska
Szukaj
Close this search box.

Gmina

Podstawowe informacje

Gmina Dąbrowa Tarnowska położona jest w południowo-wschod­niej części Polski, w woj. małopolskim na pograniczu Pogórza Karpackiego i Kotliny Sandomierskiej.

Data założenia: 1442
Prawa miejskie: 1693
Kod pocztowy: 33-200
Kod terytorialny: 1204024

Obszar gminy:
Powierzchnia ogółem – 11.589 ha, w tym miasto – 2.307 ha.
Położenie: 180 m n.p.m.

W skład Gminy Dąbrowa Tarnowska wchodzi Miasto Dąbrowa Tarnowska i 12 sołectw tj: Brnik, Gruszów Wielki, Gruszów Mały, Laskówka Chorąska, Lipiny, Morzychna, Nieczajna Dolna, Nieczajna Górna, Smęgorzów, Sutków, Szarwark, Żelazówka.

Ludność

Ludność gminy:
(stan na 31 grudzień 2022 r.)
ogółem – 20.631
miasto – 11.368
wieś – 9.263

Ludność na 1 km2 to: 179

LP

Miejscowość

Liczba ludności (stan na 31.12.2022)

1

Miasto - Dąbrowa Tarnowska

11 368

2

Brnik

590

3

Gruszów Mały

465

4

Gruszów Wielki

1241

5

Laskówka Chorąska

694

6

Lipiny

683

7

Morzychna

414

8

Nieczajna Dolna

610

9

Nieczajna Górna

1351

10

Smęgorzów

1266

11

Sutków

443

12

Szarwark

939

13

Żelazówka

567

Układ komunikacyjny

Dąbrowa Tarnowska posiada promienisty układ dróg zapewniający połączenie z innymi gminami województwa małopolskiego. Miasto leży na trasie Warszawa – Krynica, 20 km na północ od Tarnowa, 100 km na południe od Kielc.

Obecnie miasto posiada obwodnicę, która pozwala na przekierowanie ruchu tranzytowego po za centrum miasta.

Telekomunikacja

Dąbrowa Tarnowska ma bardzo dobrze rozwinięte stacjonarne i komórkowe sieci telefoniczne. Na jej terenie zlokalizowane są liczne stacje bazowe telefonii komórkowej, które zapewniają dobry zasięg na całym obszarze gminy. Dodatkowo na terenie miasta zostało uruchomionych 14 punktów bezpłatnego bezprzewodowego dostępu do internetu typu Wi-Fi HOTSPOT.

Gmina posiada dostęp do sieci światłowodej.

Zaopatrzenie w energię

Wielkość zainstalowanej mocy energetycznej pozwala na pełne pokrycie potrzeb. Miasto i wsie zgazyfikowane są gazem ziemnym nisko i średniociśnieniowym. Istnieją duże rezerwy mocy.

Zaopatrzenie w wodę

Gmina Dąbrowa Tarnowska zaopatrywana jest w wodę poprzez ujęcie na rzece Dunajec w okolicach Żabna. Drugie źródło zaopatrzenia to wybudowana 21 km magistrala wodna z Tarnowa, przez co uzyskano możliwość poboru dużych ilości wody z ujęć miasta Tarnów. Miasto i wszystkie sołectwa są zwodociągowane.

Sieć kanalizacyjna

Praktycznie cały obszar gminy Dąbrowa Tarnowska objęty jest systemem kanalizacji sanitarnej. Posiadają go: miasto Dąbrowa Tarnowska, sołectwa: Gruszów Wielki, część Gruszowa Małego, Nieczajna Dolna, Nieczajna Górna, Żelazówka, Brnik, Szarwark, Lipiny, Morzychna i Laskówka Chorąska. Obsługiwany jest on przez mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię ścieków. Aktualnie Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji dysponuje nową oczyszczalnią, o większej przepustowości i spełniającą wymogi UE, oddaną do użytku w 2008 r.
System kanalizacyjny doprowadzono również do Specjalnej Strefy Ekonomicznej zlokalizowanej w miejscowości Morzychna w Gminie Dąbrowa Tarnowska.

Zasoby mieszkaniowe

Dąbrowa Tarnowska posiada kilka jedno- i wielorodzinnych osiedli mieszkaniowych. Osiedle Westerplatte, mieszczące ponad 2100 mieszkańców, zostało zmodernizowane, dzięki czemu zyskano nowe chodniki, docieplone budynki, bardziej funkcjonalne parkingi i nowe place zabaw.
Dodatkowo mieszczące się tam szkoły wyposażono w wielofunkcyjne boiska sportowe, które są ogólnodostępne poza godzinami lekcyjnymi. Pozostałe osiedla, o łącznej populacji ok. 1200 mieszkańców, są obecnie unowocześniane w podobny sposób. W 2009 roku, po uchwaleniu przez Radę Miejską Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, w różnych częściach miasta stworzono możliwość budowy jedno- i wielorodzinnych budynków z częścią usługową.

Klimat

Klimat Dąbrowy Tarnowskiej zaliczany jest do klimatów podgórskich nizin i kotlin, jest łagodny i dość suchy, korzystnie działający na organizm człowieka. Sprzyja on rolnictwu i sadownictwu.

Rolnictwo

Gleby na terenie gminy są słabej jakości (klasy IV-VI). Struktura własności to gospodarstwa indywidualne z uprawą zbóż i roślin okopowych. Istnieje wieloletnia tradycja uprawy pomidorów, truskawek i ogórków gruntowych dla przetwórstwa. Występują duże nadwyżki produktów rolnych w stosunku do potrzeb lokalnego rynku.

Fauna i flora

Na terenie gminy najwięcej jest borów, czyli drzewostanów iglastych z przewagą sosny. Później następuje przejście do drzewostanów bogatszych liściastych, w których występują takie gatunki jak dąb, buk, olsza, brzoza.
Obszar gminy zawiera również obwody łowieckie polne i leśne. Można w nich spotkać zwierzynę grubą: łosia, jelenia, dzika oraz zwierzynę płową: sarnę, a także zwierzynę drobną: zająca, lisa, jenota, borsuka, kunę domową i leśną oraz bobry. Ptaki charakterystyczne dla terenu gminy to: kuropatwa, bażant, przepiórka, gołąb grzywacz, bocian i ptaki drapieżne.