Oficjalny portal Miasta i Gminy Dąbrowa Tarnowska
Szukaj
Close this search box.

LXVIII sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej

W dniu 5 marca 2024 r. odbyła się LXVIII sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej kadencji 2018-2024. Obrady prowadził Wiesław Mendys – Przewodniczący Rady Miejskiej.

Zgodnie z porządkiem obrad Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski zapoznał radnych ze sprawozdaniem z działalności międzysesyjnej. W dalszej części sesji radni składali wnioski i zapytania dotyczące bieżących spraw lokalnych oraz inwestycji na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska.

Następnie radni podejmowali uchwały. W pierwszej kolejności radni przyjęli uchwałę w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2024 rok, które w głównej mierze dotyczyły: zwiększenia dochodów budżetowych w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej z budżetu – kwota 3.807.992,00 zł oraz zwiększeniem środków finansowych z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację wymiany energooszczędnych lamp na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska – kwota 3.144.880,00 zł; zmniejszenia planu dochodów o środki na dofinansowanie zadania związanego z przebudową przejścia dla pieszych na ul. Berka Joselewicza, zwiększeniem wydatków budżetowych; na realizację przebudowy ul. Ulinów w Dąbrowie Tarnowskiej – kwota 200.000,00 zł; projektów dróg realizowanych w ramach Polskiego Ładu – kwota 160.000,00 zł, bieżące pozimowe remonty na drogach gminnych – kwota 100.593,01 zł; na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania związanego z rewitalizacją zabytkowego zespołu dworsko-parkowego Lubomirskich w Dąbrowie Tarnowskiej; na koszty związane z zakupem nowoczesnego oprogramowania kasowego oraz remontem systemu zamykania szafek na terenie krytej pływalni. Zmiana uchwały budżetowej spowodowała także konieczność zaktualizowania treści Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na lata 2024 – 2029 wynikającej z ustawowego obowiązku osiągnięcia właściwego stopnia korelacji treści tych uchwał.

Rada podjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Dąbrowskiego na dofinansowanie zadania pn. „Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej Nr 1323K Czarkówka – Radgoszcz – Luszowice – Lipiny w miejscowości Lipiny.

Rada zmieniła także uchwałę Nr LXIV/603/23 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska w 2024 r. oraz podjęła uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, a także wskazania organu do tego uprawnionego oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej.

Rada przyjęła program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska.

Na tej sesji dokonano także oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbrowa Tarnowska i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Ponadto, upoważniono Przewodniczącego Rady do wystąpienia do Wojewódzkiego Komendanta Policji w sprawie zasięgnięcia informacji o kandydatach na ławników sądowych do orzekania w Sądzie Okręgowym w Tarnowie w wyborach uzupełniających na kadencję 2024 – 2027.

W związku z zakończeniem działalności placówki dla dzieci i młodzieży „Jutrzenka” Rada podjęła uchwałę w sprawie uchylenia uchwały nr XXXVII/532/17 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej.

Radni podjęli także szereg uchwał majątkowych dotyczących:

– wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego – działki nr 917/8 położonej w Dąbrowie Tarnowskiej, obręb Bagienica,

– wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty od ustalonej ceny zakupu nieruchomości mienia komunalnego,

– wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości – działek nr 1033/4, 1033/35, 1033/37, 1033/43 położonych w Dąbrowie Tarnowskiej, obręb Bagienica;

– wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego na os. Kościuszki w Dąbrowie Tarnowskiej oraz wyrażenia zgody na udzielanie 55% bonifikaty od ustalonej ceny zakupu tego lokalu mieszkalnego.

Na tej sesji Rada zapoznała się również ze sprawozdaniami to jest:

1. Sprawozdaniem za 2023 r. z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Dąbrowa Tarnowska.

2. Sprawozdaniem z realizacji programu współpracy Gminy Dąbrowa Tarnowska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie realizacji zadań publicznych w rok 2023.

Z  treścią ww. uchwał, sprawozdań i interpelacji radnych mogą Państwo zapoznać się już wkrótce w Biuletynie Informacji Publicznej.

Opracowała:
Izabela Pintatara-Twardy
Insp. ds. Rady Miejskiej
w Dąbrowie Tarnowskiej