Oficjalny portal Miasta i Gminy Dąbrowa Tarnowska
Szukaj
Close this search box.

Ogłoszenie Konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Dąbrowa Tarnowska

Dwie pary rąk trzymające długopisy nad dokumentami

Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej ogłasza otwarty Konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Dąbrowa Tarnowska w roku 2024 przez organizacje pozarządowe i podmioty, o którym mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia z 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Miejsce i termin składania ofert

  1. Oferty w formie papierowej wraz z wymaganymi załącznikami należy składać do dnia 29 lutego 2024 r. (czwartek) do godz. 15.30-tej.
  • w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Tarnowskiej, Rynek 34 Dziennik Podawczy (parter)
  • lub pocztą na adres : Dąbrowa Tarnowska, Rynek 34 Dziennik Podawczy (liczy się data wpływu oferty do Urzędu).

     2. OFERTA powinna być złożona w zamkniętej kopercie z adnotacją „Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego-2024”, a ponadto wpisać pełną nazwę oferenta/-ów, adres oferenta/-ów, tytuł zadania i dopisek „NIE OTWIERAĆ”.

  1. Nie ma możliwości przesyłania ofert drogą elektroniczną.
  2. Oferty złożone lub doręczone po terminie nie będą rozpatrywane.
  3. W jednej kopercie może być umieszczona tylko jedna oferta.

 

Wszystkie informacje oraz załączniki są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej w Zarządzeniu Nr 31.2146.2024 Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej z dnia 05.02.2024 w sprawie: ogłoszenia otwartego Konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Dąbrowa Tarnowska w sferze zagospodarowania wolnego czasu środowisk zagrożonych i patologicznych poprzez działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, organizowanie turystyki i krajoznawstwa, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych oraz działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.