Oficjalny portal Miasta i Gminy Dąbrowa Tarnowska
Szukaj
Close this search box.

Pierwsza Sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej kadencji 2024 – 2029 oraz III kadencja Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztofa Kaczmarskiego

W dniu 7 maja 2024 r., odbyła się Pierwsza Sesja IX kadencji Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej.

Uroczystym akcentem poprzedzającym otwarcie sesji było odśpiewanie przez Zgromadzonych Hymnu Państwowego, po którym Józefa Taraska, jako radna – senior otworzyła i poprowadziła pierwszą część sesji.

Na wstępie Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej w Dąbrowie Tarnowskiej Gabriela Marzec wręczyła radnym zaświadczenia o wyborze na radnego Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej, po czym wszyscy radni złożyli uroczyste ślubowanie zobowiązując się do godnej, rzetelnej i uczciwej służby dla dobra miasta i gminy i jej mieszkańców.

Podczas tej doniosłej sesji odbyło się nie tylko zaprzysiężenie radnych, ale także zaprzysiężenie Krzysztofa Kaczmarskiego, który po raz trzeci objął funkcję Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej.

Zgodnie z porządkiem obrad Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej Gabriela Marzec wręczyła Panu Krzysztofowi Kaczmarskiemu zaświadczenie o wyborze na Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej, po czym nastąpiło ślubowanie.

Po wypowiedzeniu roty ślubowania: „Obejmując urząd Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców Miasta i Gminy Dąbrowa Tarnowska – Tak mi dopomóż Bóg.”, Krzysztof Kaczmarski rozpoczął III kadencję pracy w dąbrowskim samorządzie gminnym na stanowisku Burmistrza.

Burmistrzowi, w imieniu Rady Miejskiej, gratulacje złożyła prowadząca obrady Józefa Taraska oraz obecni na sali pracownicy Urzędu Miejskiego, kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych i przedstawiciele jednostek pomocniczych Gminy Dąbrowa Tarnowska.

W dalszej części sesji Burmistrz Kaczmarski podziękował wszystkim mieszkańcom którzy wzięli udział w wyborach samorządowych, a w szczególności tym, którzy głosowali na niego w wyborach w dniu 7 kwietnia 2024 r. oraz w ponownym głosowaniu w dniu 21 kwietnia br., a następnie wygłosił na tą okoliczność przemówienie, w którym podkreślał iż wielu mieszkańców już po raz trzeci w wyborach bezpośrednich obdarzyło go zaufaniem oddając na niego 4 205 głosów tj. 56,07 % ogółu ważnych głosów wyborców. Burmistrz zapewnił także, iż będzie podejmował zadania dla dobra wszystkich mieszkańców Miasta i Gminy Dąbrowa Tarnowska, po czym rozwinął temat dotyczący planów inwestycyjnych, które zamierza zrealizować zgodnie ze swoim programem wyborczym.

Burmistrz w swoim wystąpieniu zadeklarował współpracę z nową Radą podkreślając przy tym zasługi radnych minionych kadencji. Burmistrz podkreślił także swoje uznanie dla sołtysów, rad sołeckich i rad osiedlowych, z którymi nadal pragnie współpracować i razem rozwiązywać lokalne problemy. W swojej wypowiedzi Burmistrz nie zapomniał o ludziach oczekujących pomocy, o służbie zdrowia, organizacjach pozarządowych, sportowych – dla, których zawsze jest otwarty i ze wszystkimi chce współpracować.

Po tych uroczystych akcentach Rada Miejska licząca 21 radnych dokonała wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej, którym w głosowaniu tajnym został Wiesław Mendys, uzyskując 17 głosów.

W dalszej kolejności Rada dokonała wyboru dwóch Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej. W wyniku tajnego głosowania Wiceprzewodniczącymi Rady zostali wybrani Paweł Mikos i Bernadetta Mrówka.

Radni dokonali także w głosowaniu jawnym wyboru składów wszystkich stałych Komisji Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej wskazując przy tym przewodniczących Komisji Rady Miejskiej. Struktura wygląda następująco:

Przewodniczącym Komisji ds. Budżetu, Strategii i Rozwoju Gminy został radny Mirosław Jastrząb,

Przewodniczącą Komisji ds. Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska została radna Józefa Taraska,

Przewodniczącą Komisji ds. Zdrowia, Polityki Społecznej, Sportu i Rekreacji została Bogusława Bator,

Przewodniczącą Komisji ds. Oświaty, Kultury i Wychowania została radna Józefa Borowska – Marciniak,

Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej została radna Mariola Kobos,

Przewodniczącym Komisji Skarg, Wniosków i Petycji został radny Zygmunt Kułaga.

Na tej sesji, spośród radnych, wybrano również przedstawicieli Związku Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Dąbrowie Tarnowskiej to jest: Stanisława Ryczka, Pawła Kądzielawę, Mirosława Jastrzębia, Jacka Świątka oraz Józefę Taraska.

W końcowej części obrad, zgodnie ze swoją kompetencją wynikającą z ustawy o samorządzie gminnym Rada Miejska w Dąbrowie Tarnowskiej ustaliła wynagrodzenie Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej. Przy ustalaniu poszczególnych składników wynagrodzenia radni mieli na uwadze nie tylko zakres czynności, ale przede wszystkim odpowiedzialność jaka ciąży na tym stanowisku. Radni brali pod uwagę także dotychczasowe wyniki pracy Burmistrza Krzysztofa Kaczmarskiego.

Z treścią ww. uchwał mogą Państwo zapoznać się już wkrótce w Biuletynie Informacji Publicznej.

Opracowała:
Izabela Pintatara – Twardy
Insp. ds. Rady Miejskiej