Oficjalny portal Miasta i Gminy Dąbrowa Tarnowska
Szukaj
Close this search box.

Klauzula informacyjna – Social Media

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych dla kanałów Social Media – Facebook

Stosownie do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE (dalej „RODO”) informuję, w jaki sposób przetwarzane będą Państwa dane osobowe udostępnione w trakcie korzystania z profilu Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej ( https://www.facebook.com/Urz%C4%85d-Miejski-w-D%C4%85browie-Tarnowskiej-103890395568690)
I. Kategorie osób, których dane są przetwarzane
Niniejszym informuję, że 
 Urząd Miejski z siedzibą w Dąbrowie Tarnowskiej,
Rynek 3433-200 Dąbrowa Tarnowska, przetwarza dane osobowe osób, które:
• dokonały subskrypcji fanpage’a poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” lub „Obserwuj”,
• opublikowały swój komentarz pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’u,
• udostępniły którykolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’u na swoim profilu,
• opublikowały recenzję na fanpage’u,
• wysłały wiadomość prywatną do administratorów fanpage poprzez funkcję „wyślij wiadomość”.
II. Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych osób określonych w pkt I jest Urząd Miejski w  Dąbrowie Tarnowskiej reprezentowany przez Burmistrza Miasta i Gminy Dąbrowa Tarnowska33-200 Dąbrowa Tarnowska, Rynek 34,  posiadający NIP 871-10-02-693, REGON 000523910 (dalej „Administrator”).
Kontakt z Administratorem jest możliwy drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej umdt@dabrowatar.pl oraz pisemnie – Urząd Miejski w Dąbrowie TarnowskiejRynek 34, 33-200 Dąbrowa Tarnowska – tel. 14 642 27 75 Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Tarnowskiej jest możliwy drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej iod@dabrowatar.pl, oraz pisemnie – Urząd Miejski w Dąbrowie TarnowskiejRynek 34, 33-200 Dąbrowa Tarnowska – tel. 14 642 27 75.
III. Cele i podstawy przetwarzania
Dane osobowe osób określonych w pkt I przetwarzane będą na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),w następujących celach:
– w celu prowadzenia fanpage pod nazwą Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej, na portalu społecznościowym Facebook, na warunkach oraz na zasadach określonych przez Facebook Inc. i informowania za jego pomocą o naszej aktywności, promowaniu różnych wydarzeń, które organizujemy i które odbywają się na terenie miasta, budowaniu i utrzymaniu społeczności z nami związanej,
– w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook (komentarze, chat, wiadomości lub poprzez opublikowanie swojego komentarza pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’u Administratora,
– w celach analitycznych dotyczących analiz funkcjonowania, popularności, sposobu korzystania
z fanpage’a,
– w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,
Państwa dane osobowe przetwarzane mogą być również na podstawie odrębnie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody i przez okres do czasu cofnięcia zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit a. RODO), Państwa dane osobowe przetwarzane mogą być również na podstawie wymogów ustawowych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w celu wypełnienia przez Administratora obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa,w celach historycznych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obserwowania fanpage’a Administratora.
IV. Kategorie przetwarzanych danych osobowych
Administrator danych osobowych będzie przetwarzał następujące dane:
– podstawowe dane identyfikacyjne (imię, nazwisko lub/i nick internetowy) w zakresie opublikowanym przez Państwa na własnym profilu na portalu społecznościowym Facebook,
– dane opublikowane przez Państwa na profilu Facebook,
– zdjęcie profilowe,
– informacje, które dostarczą Państwo na swój temat Administratorowi np. poprzez wysyłanie wiadomości prywatnej, reakcje na posty, treść dodanych komentarzy lub publikowanie na naszym fanpage’u zdjęcia,
– anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights” udostępnionej przez Facebooka stosownie do niepodlegających zmianie warunków korzystania z serwisu Facebook, gromadzone dzięki plikom szpiegującym (zwanym „plikami cookies”), zawierającym niepowtarzalny kod użytkownika, który można powiązać z danymi połączenia użytkowników zarejestrowanych na Facebooku, a który zostaje pobrany i przetworzony w chwili otwarcia fanpage’a.
V. Odbiorcy danych
Administrator danych osobowych może udostępnić dane osobowe:
– organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
– właścicielowi portalu społecznościowego Facebook na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez Facebook, a dostępnych pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy,
– osobom odwiedzającym portal Facebook (osobom zainteresowanym publikacjami).
VI. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Administrator danych nie przekazuje danych poza teren Polski/ UE/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook z zastosowaniem stosowanych przez Facebook klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską i decyzji Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów zgodnie z zasadami określonymi przez Facebook pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy.
VII. Okres przechowywania danych
Okres przetwarzania danych jest związany z celami i podstawami ich przetwarzania. W związku z czym:
– dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody,
– dane przetwarzane na podstawie wymogów ustawowych będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych,
– dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu, np. dane przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będą przetwarzane przez czas równy okresowi przedawnienia tych roszczeń,
– dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights” będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w serwisie Facebook wynoszący 2 lata. W związku ze specyfikacją portalu Facebook informacje o osobach obserwujących fanpage,
o polubieniach, a także treści komentarzy, posty i inne informacje dostarczane przez użytkowników są jawne. Państwa dane, które przetwarzane będą w ramach zamieszczanych przez Państwa komentarzy na profil
Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej, będą dostępne w serwisie do czasu usunięcia ich przez autora lub Administratora profilUrząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej. Dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu.
VIII. Państwa prawa
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu:
– prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
– prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
– prawo do usunięcia danych,
– prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
– prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
– prawo do przenoszenia danych,
– prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – w każdej chwili mają Państwo prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa; https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt; tel. 22 531 03 00 – gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.
IX. Informacje o źródle danych
Państwa dane uzyskujemy od firmy Facebook, z Państwa publicznego profilu oraz wpisów na fanpage’u na platformie internetowej Facebook.
X. Pozostałe informacje
– Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie Facebook, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt wyświetlanie informacji od Administratora fanpage’a.
– Przetwarzanie pozyskanych od Państwa danych przez Administratora opierać się będzie na zasadzie dobrowolności ich podania, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody. Przetwarzanie może być też wymogiem ustawowym, np. w wypadku konieczności archiwizacji dokumentującej zawierającej dane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
– Dane osobowe Administrator uzyskuje od firmy Facebook Inc. oraz z publicznego profilu użytkownika oraz wpisów na fanpage’u Administratora.