Oficjalny portal Miasta i Gminy Dąbrowa Tarnowska
Szukaj
Close this search box.

Klauzula informacyjna – strona internetowa

Klauzula informacyjna Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej

Szanowni Państwo w dniu 25 maja 2018 roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych:

1)   Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz   uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO)

2)   Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r.  poz. 1000).

      Stosownie do tych przepisów informujemy, że:

1)   administratorem Państwa danych osobowych jest:  Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej.
Adres: 33-200 Dąbrowa Tarnowska ul. Rynek 34
2)   w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych – Dawidem Więcek – poprzez pocztę elektroniczną: iod@dabrowatar.pl lub pod numerem telefonu: (14) 642-27-75
3)
   wszelkie Państwa dane osobowe przetwarzane są w związku z wykonywaniem obowiązków bądź realizacją uprawnień i kompetencji wynikających z przepisów prawa i w celu realizacji zadań w nich określonych, realizacji umów zawartych z kontrahentami Urzędu a  w pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
4)   w związku z realizacją obowiązków bądź uprawnień dane osobowe mogą być przekazywane przez administratora danych innym organom władzy publicznej, podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i w celu wynikającym z procedury administracyjnej lub właściwości tych organów,
5)   dane osobowe przetwarzane są przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zgromadzone, oraz archiwizowane przez okres wskazany w przepisach dotyczących archiwizacji dokumentów,
6)   posiadają Państwa prawo do:

  • dostępu do swoich danych osobowych,
  • w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości – prawo do ich sprostowania,
  • w przypadku zaistnienia konieczności ich zmiany – prawo do jej dokonania,
  • usunięcia   danych   osobowych  ( prawo do bycia  zapomnianym )  w  przypadku,  gdy  osoba,  której  dane  są     przetwarzane,   wniosła   sprzeciw   wobec   przetwarzania   jej   danych   osobowych,   wycofała   swą  zgodę  na  ich      przetwarzanie  w  przypadku  gdy  zgoda  jest  podstawą  do   przetwarzania  tych  danych i nie ma innego powodu dla      których te dane są przetwarzane, lub dane są przetwarzane niezgodnie z prawem; prawo do bycia zapomnianym nie dotyczy osób, których dane przetwarzane są w związku z obowiązkami wynikającymi z przepisów, np. ewidencja ludności,
  • żądania  ograniczenia  przetwarzania  swych  danych  osobowych  w  przypadkach  gdy  kwestionowana  jest zasadność ich przetwarzania, cel ich przetwarzania, prawidłowość danych bądź dane są potrzebne do dochodzenie roszczeń,
  • przenoszenia swych danych osobowych w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy lub zgody i przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany,
  • sprzeciwu  wobec  przetwarzania  danych  w  przypadku  gdy  dane  są  przetwarzane  w  interesie  publicznym  lub w   związku  z  uzasadnionym  interesem  administratora  danych,  chyba  że  administrator  wykaże  podstawa  do   przetwarzania danych jest nadrzędna w stosunku do interesów tej osoby,

7)   dane osobowe przetwarzane są za pomocą środków technicznych zapewniających ich ochronę,
8)   dane osobowe przetwarzane w sposób zautomatyzowany nie podlegają profilowaniu,
9)   skargi na administratora danych osobowych wnosi się do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Administrator Danych Osobowych