Oficjalny portal Miasta i Gminy Dąbrowa Tarnowska
Szukaj
Close this search box.

Budżet Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2024 r. uchwalony

Sesja Rady Miejskiej - przemawia Burmistrz

Głównym tematem LXVI sesji, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2023 r. było podjęcie uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na rok 2024 oraz przyjęcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na lata 2024 – 2029.

Rada Miejska w Dąbrowie Tarnowskiej jednomyślnie przegłosowała projekt budżetu Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2024 r. Projekt tej uchwały został przedłożony Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie w dniu 14 listopada 2023 r.

Uchwalenie budżetu Gminy na 2024 r. poprzedzone było wymaganą procedurą, zgodnie z którą Wiceprzewodniczący Rady Jacek Świątek zapoznał radnych z treścią uchwał Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie:

  • projektu uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na rok 2024,
  • opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2024 r.,
  • przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Tarnowska.

Wszystkie przedstawione opinie były pozytywne.

Z kolei Przewodniczący Komisji do Spraw Budżetu, Strategii i Rozwoju Gminy Marcin Grabka przedstawił opinię w sprawie proponowanego budżetu Gminy. Komisja ds. Budżetu, Strategii i Rozwoju Gminy biorąc pod uwagę opinie i wnioski pozostałych merytorycznych stałych komisji Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały budżetowej na rok 2024.

Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski w swoim wystąpieniu omówił, a później zawnioskował o uchwalenie budżetu na 2024 r. Burmistrz skierował także słowa podziękowania za owocną współpracę na przestrzeni mijającego roku dla Posłów na Sejm RP z Subregionu Tarnowskiego, Wojewody Małopolskiego, Zarządu Województwa Małopolskiego, Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Zarządu Dróg Wojewódzkich, Rady Miejskiej, Sołtysów, Rad Osiedlowych, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Komendy Powiatowej Policji, Powiatowego Urzędu Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej, Parafii z terenu naszej Gminy, pracowników Urzędu Miejskiego oraz gminnych jednostek organizacyjnych. Burmistrz podziękował również Mieszkańcom Gminy Dąbrowa Tarnowska za wspieranie w realizacji zadań oraz za uwagi i sugestie, które chętnie wykorzystuje w swojej codziennej pracy.

Budżet został opracowany przez Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej w sposób zgodny z wymogami obowiązującego prawa. Projekt budżetu opracowano w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów o rocznych planowanych kwotach poszczególnych subwencji ogólnej przyjętych w ustawie budżetowej, planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych oraz informacji Wojewody Małopolskiego o kwotach dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i zadania własne gminy, przy czym nie są to wielkości ostateczne i mogą ulec zmianie po uchwaleniu przez Sejm ustawy budżetowej.

Dochody planowane w budżecie Gminy na rok 2024 przyjęto w wysokości 126.057.019,20 zł, z tego dochody bieżące – 101.480.625,98 zł, a dochody majątkowe – 24.576.393,22 zł. Dochody zaplanowano z zachowaniem ostrożności w realnych do wykonania kwotach.

Wydatki ogółem zaplanowano w wysokości 135 404.019,20 zł., w tym wydatki bieżące w wysokości 96.149.078,70 zł, oraz wydatki majątkowe w wysokości 39.254.940,50 zł. Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości niezbędnej do realizacji zadań gminy. W wydatkach inwestycyjnych ujęto najistotniejsze zdania wynikające z wieloletnich planów inwestycyjnych, uwzględniając zabezpieczenie środków na wkład własny gminy na zadania, które uzyskały dofinansowanie zewnętrzne.

W projekcie zaplanowano deficyt w wysokości 9.347.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w kwocie 3.377.000 zł. oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 500.000 zł., oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 5.470.000 zł.

Przychody przyjęto w wysokości 10.272.000,00 zł, w tym kredyt planowany do zaciągnięcia w wysokości 4.302.000,00 zł, oraz wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 5.470.000,00 zł., przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu 500.000,00 zł.

Rozchody zaplanowano w kwocie 925.000,00 zł. na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Do pierwotnie przedłożonych projektów uchwał w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2024 i w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Burmistrz wniósł autopoprawki. Proponowane zmiany dotyczyły:

1) zwiększenia dochodów o:

– środki z WFOŚiGW w Krakowie na wsparcie edukacji ekologicznej – projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej,

– dotację celową z budżetu Unii Europejskiej za wykonane zadanie dotyczące poprawy efektywności Szkoły Podstawowej Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej,

– wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych oraz wpływy z pozostałych odsetek,

2) zwiększenia wydatków bieżących o:

– realizację projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 2 pn. „Wsparcie Edukacji Ekologicznej – Ekopracownie”,

3) zwiększenia lub zmniejszenia wydatków majątkowych na następujące zadania:

– dokumentacja projektowa budowy CKS w Szarwarku,

– zakup samochodu strażackiego dla OSP w Żelazówce,

– poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej,

– zwiększenie zadania wartości zadania związanego z budową CKS w Nieczajnie Górnej,

– zwiększenie wartości zadania przebudowa chodnika w Gruszowie Wielkim w kierunku Nieczajny Dolnej,

– budowa chodnika ul. Lecha Kaczyńskiego w Dąbrowie Tarnowskiej,

– modernizacja ul. Spacerowej w Laskówce Chorąska.

Wielkości budżetu zaplanowano w realnej wysokości, uwzględniając realizację wielu zadań inwestycyjnych dofinansowywanych ze środków funduszy rządowych. Skuteczne i prawidłowe wykonanie tych inwestycji jest niezwykle istotne dla realizacji przyszłorocznego budżetu oraz dla rozwoju gminy i poprawy infrastruktury drogowej.

Na sesji podjęto Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Dąbrowa Tarnowska na 2024 rok.

Ponadto, radni zatwierdzili plany pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej na 2024 r. oraz uchwalili plan pracy Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej na rok 2024.

W końcowej części obrad, Burmistrz Krzysztof Kaczmarski oraz w imieniu radnych Przewodniczący Rady Wiesław Mendys złożył wszystkim Mieszkańcom Miasta i Gminy Dąbrowa Tarnowska życzenia zdrowia i pomyślności w nadchodzącym Nowym Roku 2024.

Z treścią  budżetu oraz pozostałych  uchwał mogą Państwo  już wkrótce zapoznać się  w Biuletynie Informacji Publicznej.

Opracowała: Izabela Pintatara-Twardy
Insp. ds. Rady Miejskiej
w Dąbrowie Tarnowskiej

Krótka fotogaleria: