Oficjalny portal Miasta i Gminy Dąbrowa Tarnowska
Szukaj
Close this search box.

Nabór uzupełniający kandydatów na ławników sądowych na lata 2024 – 2027

TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATUR  NA ŁAWNIKÓW  UPŁYWA  29 LUTEGO 2024 ROKU.

Prezes Sądu  Okręgowego w Tarnowie  na podstawie art. 168  ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 217 z późn. zm.)  zgłosił  konieczność  przeprowadzenia przez Radę Miejską w  Dąbrowie Tarnowskiej  wyborów uzupełniających  ławników na kadencję  2024 – 2027.   

W związku powyższym  podaje się do publicznej wiadomości, że Rada Miejska w Dąbrowie Tarnowskiej  przyjmuje zgłoszenia  kandydatów na ławników  do Sądu Okręgowego w  Tarnowie  na kadencję 2024 – 2027. Rada dokona wyboru 2 ławników.

Termin zgłaszania kandydatów na ławników w wyborach uzupełniających  na kadencję w latach 2024 -2027  upływa z dniem 29 lutego 2024 r.

Zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają wymagań formalnych, a także zgłoszenia, które wpłyną do Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej po 29 lutego 2024 roku, pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1)      posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

2)      jest nieskazitelnego charakteru;

3)      ukończył 30 lat;

4)      jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;

5)       nie przekroczył 70 lat;

6)      jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;

7)      posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Ławnikami nie mogą być  (art. 159 § 1 i 2 Prawo o ustroju sądów powszechnych):

1)      osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;

2)      osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;

3)      funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;

4)       adwokaci i aplikanci adwokaccy;

5)       radcy prawni i aplikanci radcowscy;

6)       duchowni;

7)       żołnierze w czynnej służbie wojskowej;

8)       funkcjonariusze Służby Więziennej;

9)       radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Procedurę wyboru ławników, szczegółowy tryb zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników oraz wzór karty zgłoszenia, określa ustawa – Prawo o ustroju sądów powszechnych (rozdział 7) oraz rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca  2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia.

ZGŁASZANIE KANDYDATÓW:

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin:

  –    prezesi właściwych sądów,

  –    stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane  na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz

  –    co najmniej pięćdziesięciu (50) obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

DO ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA ŁAWNIKA DOKONANEGO NA KARCIE ZGŁOSZENIA DOŁĄCZA SIĘ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY (wzory dokumentów znajdują się poniżej):

  1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
  2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
  3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
  4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia kandydata, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej  (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2527) stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
  5. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Dokumenty wymienione w punktach 1 – 4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis organizacji społecznej lub zawodowej do właściwego rejestru lub ewidencji powinny mieć datę nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

Koszty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa. Opłaty za badania lekarskie i za wystawienie  zaświadczenia  lekarskiego ponosi  kandydat na ławnika.

Wymagane dokumenty należy składać w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Tarnowskiej ul. Rynek 34, (dziennik podawczy) w poniedziałki w godz. 8:00-16:00, od wtorku do piątku  w godz. 7:30-15:30  w terminie do 29  lutego 2024 r.

Dodatkowe informacje w sprawie naboru oraz wyborów uzupełniających ławników można uzyskać w Biurze Rady Miejskiej w  Dąbrowie Tarnowskiej pod numerem tel.: (14)  642 27 75 wew. 108

 Wybory ławników odbędą się najpóźniej  do dnia 31 marca 2024 roku.

Załączniki do pobrania: