Oficjalny portal Miasta i Gminy Dąbrowa Tarnowska
Szukaj
Close this search box.

Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Dąbrowa Tarnowska

Dwie pary rąk trzymające długopisy nad dokumentami

Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej ogłasza otwarty Konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Dąbrowa Tarnowska w roku 2024 przez organizacje pozarządowe i podmioty, o którym mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia z 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Miejsce i termin składania ofert

Oferty w formie papierowej wraz z wymaganymi załącznikami należy składać do dnia 31 maja 2024r. (piątek) do godz. 15.30-tej.

  • w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Tarnowskiej, Rynek 34 Dziennik Podawczy (parter)

  • lub pocztą na adres : Dąbrowa Tarnowska, Rynek 34 Dziennik Podawczy (liczy się data wpływu oferty do Urzędu).

OFERTA powinna być złożona w zamkniętej kopercie z adnotacją „Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego-2024”, a ponadto wpisać pełną nazwę oferenta/-ów, adres oferenta/-ów, tytuł zadania i dopisek „NIE OTWIERAĆ”.

Nie ma możliwości przesyłania ofert drogą elektroniczną.

Oferty złożone lub doręczone po terminie nie będą rozpatrywane.

W jednej kopercie może być umieszczona tylko jedna oferta.

Wszystkie informacje oraz druki poniżej:

Zarządzenie o Konkursie

Załącznik do Zarządzenia -ogłoszenie II konkurs 2024

Zał. nr 1 – Oferta-1

Zał. nr 2 – Sprawozdanie

Zał. nr 3 – FORMULARZ ZGŁOSZENIA KANDYDATA

Zał. nr 4 – klauzula do oferty

Zał. nr 5_do_umowy__zestawienie_dokumentów_księgowych

Zał. nr 6_Oświadczenie_o_dostępności