Oficjalny portal Miasta i Gminy Dąbrowa Tarnowska
Szukaj
Close this search box.

Stawki podatkowe w 2024 roku

Moneta 1 złoty

Rada Miejska w Dąbrowie Tarnowskiej Uchwałami Nr LXIV/603/23, Nr LXIV/604/23, Nr LXIV/605/23 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 24 listopada 2023 r. uchwaliła stawki podatkowe na 2024 rok.

Dotyczą one: podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku od środków transportowych.

 Stawki podatkowe w porównaniu z 2023 r. nieznacznie wzrosły, nie przekraczając jednak stawek wynikających z Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 21 lipca 2023  r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat na 2024 rok ( M. P z 2023 poz. 774). Projekt Uchwały w sprawie podatku od nieruchomości przed podjęciem został przesłany celem wyrażenia stanowiska dotyczącego przejrzystości zasad udzielania pomocy do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Departament Monitorowania Pomocy Publicznej w Warszawie.

W uchwale są zastosowane preferencyjne stawki od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności produkcyjnej oraz budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności produkcyjnej, a także od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności usługowej w zakresie krawiectwa, maglarstwa, szewstwa, szklarstwa, zegarmistrzostwa, naprawy sprzętu RTV i AGD oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności usługowej w wyżej wymienionych zakresach.

STAWKI PODATKÓW LOKALNYCH OBOWIĄZUJĄCE W GMINIE DĄBROWA TARNOWSKA W 2024 ROKU

1. Od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,  bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

1,06 zł od 1 mpowierzchni

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych :

6,66 zł od 1 ha powierzchni

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego:

0,40 zł od 1 mpowierzchni

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji ( Dz.U. z 2021 r., poz. 485), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego :

4,39 zł od 1 mpowierzchni,

2. Od budynków mieszkalnych lub ich części

0,79 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

3. Od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

27,70 zł od m2 powierzchni użytkowej

 

z zastrzeżeniem, że:
a) od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności produkcyjnej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności produkcyjnej

23,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

 

b) od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności usługowej w zakresie krawiectwa, maglarstwa, szewstwa, szklarstwa, zegarmistrzostwa, naprawy sprzętu RTV i AGD oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności usługowej w zakresie krawiectwa, maglarstwa, szewstwa, szklarstwa, zegarmistrzostwa, naprawy sprzętu RTV i AGD

17,16 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

 

4. Od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

15,50 zł od  1 m2 powierzchni użytkowej

 

5. Od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń

6,76 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

6. Od pozostałych budynków lub ich częściw tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

10,68 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

z zastrzeżeniem, że od :

a) garaży i budynków gospodarczych niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

 

7,84 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

 

b) stajni, stodół, – związanych z produkcją rolną położonych na gruntach, które nie stanowią gospodarstw rolnych w rozumieniu ustawy o podatku rolnym

4,73 zł od m2 powierzchni użytkowej

7. Od budowli – 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

 

Obowiązuje również uchwała Nr XXIII/326/16 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie zwolnień się z podatku od nieruchomości obejmująca:

a) grunty, budynki lub ich części wykorzystywane do realizacji zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, działalności kulturalnej oraz z zakresu kultury fizycznej i sportu,

b) grunty oznaczone w ewidencji gruntów i budynków symbolem (dr), stanowiące  dojazd  do gruntów gospodarstw rolnych,

c) budynki lub ich części oraz grunty w zakresie pomocy społecznej zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku.

Ww. zwolnienia, nie obejmują gruntów, budynków  lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej lub zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

Rada Miejska podjęła również uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska w 2024r. Cena skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego ogłoszona w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2023r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024 . ( M.P. z 2023r., poz. 1129), wyniosła  89,63 zł za 1 dt.

Średnia cena skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie gminy Dąbrowa Tarnowska w 2024  r. została obniżona z kwoty 89,63 zł. za 1 dt., do kwoty 78,00 zł. za 1 dt.

Stawki podatku od środków transportowych na 2024  r. zostały podwyższone o około 10  % w stosunku do 2023 r.  we wszystkich  kategoriach przedmiotów opodatkowania.

Stawki nie mogą być niższe niż ogłoszone przez Ministra Finansów w obwieszczeniu w sprawie minimalnych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2024 r. z dnia 12 października 2023 r., ( M.P. z 2023 r., poz. 1132 ), oraz nie mogą przekraczać maksymalnych stawek na 2024 rok ustalonych, przez Ministra Finansów ogłoszonych 21 lipca 2023 r. ( M P z 2023 r. , poz. 774 ).

Uchwały wchodzą w życie po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego, z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2024 r.