Oficjalny portal Miasta i Gminy Dąbrowa Tarnowska
Szukaj
Close this search box.

Zawiadomienie o terminie wnoszenia opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Urząd Miejski w Dąbrowie Tarnowskiej p r z y p o m i n a, że z dniem 31 maja 2024 r. upływa termin wnoszenia drugiej raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 26 października 1982r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Opłata, o której mowa wyżej wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.

Niedopełnienie w terminie opłaty skutkować będzie wygaśnięciem zezwoleń, chyba że przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności wniesie opłatę powiększoną o 30% tej opłaty (art.18 ust.12b w/w ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi).

Opłatę w należnej wysokości i nieprzekraczalnym terminie należy uiścić w kasie Urzędu Miejskiego lub wnieść na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej nr 02 9462 0003 2001 0000 4226 0002.