Oficjalny portal Miasta i Gminy Dąbrowa Tarnowska
Szukaj
Close this search box.

Informacja na temat spotkania konsultacyjnego w sprawie aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Dąbrowa Tarnowska na lata 2016-2030

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 609) art. 17 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 278), w związku z Uchwałą nr LIX/576/23 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 24 lipca 2023 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Dąbrowa Tarnowska na lata 2016-2023,

Zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych oraz zgłaszania uwag do projektu dokumentu.

Do udziału w konsultacjach uprawnieni są:

  • mieszkańcy gminy Dąbrowa Tarnowska,

  • mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczysty nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe;

  • podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy Dąbrowa Tarnowska działalność gospodarczą;

  • podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy Dąbrowa Tarnowska działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;

  • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;

  • organy władzy publicznej;

  • inne podmioty realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej – Krzysztof Kaczmarski informuje o otwartym spotkania konsultacyjnego, podczas którego omówiony zostanie projekt aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Dąbrowa Tarnowska na lata 2016-2030. Podczas spotkania zbierane będą uwagi do projektu dokumentu.

Spotkanie zaplanowano na dzień 15.05.2024 r., godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej (sala narad)

Gminny Program Rewitalizacji został umieszczony na stronie internetowej gminy www.dabrowatar.pl,
w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.malopolska.pl/umdabrowatarnowska

Zbieranie uwag jest możliwe w postaci papierowej lub elektronicznej, z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego dostępnego w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej, Rynek 34, 33-200 Dąbrowa Tarnowska, który należy przesłać na adres izp@dabrowatar.pl lub złożyć w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej osobiście lub pocztą lub za pomocą formularza on-line https://ankieta.deltapartner.org.pl/gpr_dabrowatar_formularz